palio.modules
Class Scheduler

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Scheduler
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Scheduler
extends palio.modules.core.Module

Moduł umożliwia planowanie zadań wykonywanych przez jPalio. Zadania definiuje się w obiektach. Zalecane jest aby wszelkie operacje na planowanych zadaniach (deaktywowanie, usuwanie) wykonywane były przy użyciu metod tego modułu.
Możliwe jest tworzenie grup zadań. Każda grupa zadań jest obsługiwana przez odzielny wątek.

Moduł trzeba dodać w konfiguracji instancji jPalio.

Version:
2.1.2
Author:
Krzysztof Madyniak (kmadyniak@torn.com.pl), Krzysztof Synowiec (ksynowiec@torn.com.pl), Radoslaw Osinski (radoslaw.osinski@torn.com.pl)

Nested Class Summary
 class Scheduler.PalioTask
           
 class Scheduler.PalioTaskRunner
           
 
Field Summary
static java.lang.String DEFAULT_CONNECTOR
           
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Scheduler(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
 Scheduler.PalioTask _getTask(java.lang.Long taskID)
           
 java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID, java.util.Date startDate, java.lang.Long period, java.lang.Long priority, java.lang.String name, java.lang.String description, java.lang.Long groupID, java.lang.Boolean isActive)
          Dodaje nowe zadanie
 java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID, java.util.Date startDate, java.lang.Long period, java.lang.String name, java.lang.String description)
           
 java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID, java.util.Date startDate, java.lang.Long period, java.lang.String name, java.lang.String description, java.lang.Boolean isActive)
           
 java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID, java.util.Date startDate, java.lang.Long period, java.lang.String name, java.lang.String description, java.lang.Long groupID, java.lang.Boolean isActive)
          Dodaje nowe zadanie
 java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID, java.lang.Long year, java.lang.Long month, java.lang.Long day, java.lang.Long hour, java.lang.Long minute, java.lang.Long second, java.lang.Long period, java.lang.String name, java.lang.String description)
          Dodaje nowe zadanie
 java.lang.Object[] getTask(java.lang.Long taskID)
          Deprecated. Replaced by getTask(String).
 java.lang.Object[] getTask(java.lang.String taskName)
          Zwraca parametry zadania o podanej nazwie
 java.lang.Long getTaskIdByName(java.lang.String taskName)
          Zwraca id zadania o podanej nazwie
 java.lang.Long getTaskObject(java.lang.Long taskID)
           
 java.lang.Long getTaskPriority(java.lang.Long taskID)
          Pobiera priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
 java.lang.String getTaskRunningState(java.lang.Long taskID)
          Pokazuje stan wykonywanego zadania.
 java.util.LinkedList getTasks()
          Zwraca listę wszystkich zaplanowanych zadań
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu
 void interruptTask(java.lang.Long taskID)
          Przerywa wykonywanie danego zadania
 java.lang.Boolean isTaskActive(java.lang.Long taskID)
           
 void removeTask(java.lang.Long taskID)
          Usuwa zaplanowane zadanie o podanym id
 void scheduleTasks()
           
 void setTaskActive(java.lang.Long taskID, java.lang.Boolean status)
          Ustawia status zadania o podanym id
 void setTaskDescription(java.lang.Long taskID, java.lang.String description)
          Przypisuje opis do zadania o podanym id
 void setTaskName(java.lang.Long taskID, java.lang.String name)
          Przypisuje nazwę do zadania o podanym id
 void setTaskObject(java.lang.Long taskID, java.lang.Long objectID)
          Przypisuje obiekt palio do zadania o podanym id
 void setTaskPeriod(java.lang.Long taskID, java.lang.Long period)
           
 void setTaskPriority(java.lang.Long taskID, java.lang.Long priority)
          Ustawia priorytet zadania.
 void setTaskStartDate(java.lang.Long taskID, java.util.Date startDate)
           
 void stopTask(java.lang.Long taskID)
          Deprecated.  
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

DEFAULT_CONNECTOR

public static final java.lang.String DEFAULT_CONNECTOR
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Scheduler

public Scheduler(palio.Instance instance,
         java.util.Properties parameters)
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

addTask

public java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID,
               java.lang.Long year,
               java.lang.Long month,
               java.lang.Long day,
               java.lang.Long hour,
               java.lang.Long minute,
               java.lang.Long second,
               java.lang.Long period,
               java.lang.String name,
               java.lang.String description)
            throws palio.PalioException
Dodaje nowe zadanie

Parameters:
objectID - id obiektu palio wykonywanego przez zadanie
year - rok z daty startu zadania (format yyyy)
month - miesiąc z daty startu zadania
day - dzień miesiąca z daty startu zadania
hour - godzina z daty startu zadania
minute - minuta z daty startu zadania
second - sekunda z daty startu zadania
period - okres czasu co jaki ma się wykonywać zadanie (w milisekundach)
name - nazwa zadania
description - opis zadania
Throws:
palio.PalioException

addTask

public java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID,
               java.util.Date startDate,
               java.lang.Long period,
               java.lang.String name,
               java.lang.String description,
               java.lang.Long groupID,
               java.lang.Boolean isActive)
            throws palio.PalioException
Dodaje nowe zadanie

Parameters:
objectID - id obiektu palio wykonywanego przez zadanie
startDate - data startu zadania
period - okres czasu co jaki ma się wykonywać zadanie (w milisekundach)
name - nazwa zadania
description - opis zadania
groupID - identyfikator grupy zadań do której ma zostac dodane zadanie
isActive - czy zadanie ma byc aktywne
Throws:
palio.PalioException

addTask

public java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID,
               java.util.Date startDate,
               java.lang.Long period,
               java.lang.Long priority,
               java.lang.String name,
               java.lang.String description,
               java.lang.Long groupID,
               java.lang.Boolean isActive)
            throws palio.PalioException
Dodaje nowe zadanie

Parameters:
objectID - id obiektu palio wykonywanego przez zadanie
startDate - data startu zadania
period - okres czasu co jaki ma się wykonywać zadanie (w milisekundach)
priority - prioryten (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
name - nazwa zadania
description - opis zadania
groupID - identyfikator grupy zadań do której ma zostac dodane zadanie
isActive - czy zadanie ma byc aktywne
Throws:
palio.PalioException
Since:
module 2.1.0

addTask

public java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID,
               java.util.Date startDate,
               java.lang.Long period,
               java.lang.String name,
               java.lang.String description,
               java.lang.Boolean isActive)
            throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

addTask

public java.lang.Long addTask(java.lang.Long objectID,
               java.util.Date startDate,
               java.lang.Long period,
               java.lang.String name,
               java.lang.String description)
            throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

getTasks

public java.util.LinkedList getTasks()
               throws palio.PalioException
Zwraca listę wszystkich zaplanowanych zadań

Returns:
lista zaplanowanych zadań Każdy wiersz reprezentujacy zadanie składa się z tablicy elementów:
 • nr 0 - ID zadania
 • nr 1 - nazwa zadania
 • nr 2 - opis zadania
 • nr 3 - (Date) data startu zadania
 • nr 4 - okres czasu co jaki ma wykonywać się zadanie
 • nr 5 - id obiektu wywyoływanego przez zadanie
 • nr 6 - status zadania ("Y" - aktywne, "N" - nieaktywne)
 • nr 7 - id grupy zadań
 • nr 8 - priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
Throws:
palio.PalioException

getTask

@Deprecated
public java.lang.Object[] getTask(java.lang.Long taskID)
              throws palio.PalioException
Deprecated. Replaced by getTask(String).

Zwraca parametry zadania o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
Returns:
tablica elementów reprezentuj?cych zadanie Tablica elementów:
 • nr 0 - id zadania
 • nr 1 - nazwa zadania
 • nr 2 - opis zadania
 • nr 3 - (Date) data startu zadania
 • nr 4 - okres czasu co jaki ma wykonywać się zadanie
 • nr 5 - id obiektu wywyoływanego przez zadanie
 • nr 6 - status zadania ("Y" - aktywne, "N" - nieaktywne)
 • nr 7 - id grupy zadań
 • nr 8 - priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
Throws:
palio.PalioException

getTask

public java.lang.Object[] getTask(java.lang.String taskName)
              throws palio.PalioException
Zwraca parametry zadania o podanej nazwie

Parameters:
taskName - nazwa zadania
Returns:
tablica elementów reprezentujacych zadanie lub null jeśli zadanie nie istnieje. Tablica elementów:
 • nr 0 - id zadania
 • nr 1 - nazwa zadania
 • nr 2 - opis zadania
 • nr 3 - (Date) data startu zadania
 • nr 4 - okres czasu co jaki ma wykonywać się zadanie
 • nr 5 - id obiektu wywyoływanego przez zadanie
 • nr 6 - status zadania ("Y" - aktywne, "N" - nieaktywne)
 • nr 7 - id grupy zadań
 • nr 8 - priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.4.65, module 2.1.2

getTaskIdByName

public java.lang.Long getTaskIdByName(java.lang.String taskName)
                throws palio.PalioException
Zwraca id zadania o podanej nazwie

Parameters:
taskName - nazwa zadania
Returns:
id zadania lub null jesli nie istnieje
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.4.65, module 2.1.2

setTaskName

public void setTaskName(java.lang.Long taskID,
            java.lang.String name)
         throws palio.PalioException
Przypisuje nazwę do zadania o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
name - nazwa
Throws:
palio.PalioException

setTaskDescription

public void setTaskDescription(java.lang.Long taskID,
                java.lang.String description)
            throws palio.PalioException
Przypisuje opis do zadania o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
description - opis
Throws:
palio.PalioException

setTaskActive

public void setTaskActive(java.lang.Long taskID,
             java.lang.Boolean status)
          throws palio.PalioException
Ustawia status zadania o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
status - status zadania(true - aktywne, false - nieaktywne)
Throws:
palio.PalioException

setTaskObject

public void setTaskObject(java.lang.Long taskID,
             java.lang.Long objectID)
          throws palio.PalioException
Przypisuje obiekt palio do zadania o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
objectID - id obiektu palio
Throws:
palio.PalioException

setTaskPriority

public void setTaskPriority(java.lang.Long taskID,
              java.lang.Long priority)
           throws palio.PalioException
Ustawia priorytet zadania. Zmieniony zostaje priorytet aktualnie wykonywanego zadania iprzyszłych zadań.

Parameters:
taskID - id zadania
priority - priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)
Throws:
palio.PalioException
Since:
module 2.1.0

getTaskPriority

public java.lang.Long getTaskPriority(java.lang.Long taskID)
                throws palio.PalioException
Pobiera priorytet zadania (1-9, domyślnie "null" oznacza 5)

Parameters:
taskID - id zadania
Throws:
palio.PalioException
Since:
module 2.1.0

removeTask

public void removeTask(java.lang.Long taskID)
        throws palio.PalioException
Usuwa zaplanowane zadanie o podanym id

Parameters:
taskID - id zadania
Throws:
palio.PalioException

getTaskObject

public java.lang.Long getTaskObject(java.lang.Long taskID)

isTaskActive

public java.lang.Boolean isTaskActive(java.lang.Long taskID)

setTaskStartDate

public void setTaskStartDate(java.lang.Long taskID,
               java.util.Date startDate)
           throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

setTaskPeriod

public void setTaskPeriod(java.lang.Long taskID,
             java.lang.Long period)
          throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

interruptTask

public void interruptTask(java.lang.Long taskID)
Przerywa wykonywanie danego zadania

Parameters:
taskID - id zadania

stopTask

@Deprecated
public void stopTask(java.lang.Long taskID)
Deprecated. 

Stop the thread immediately. Use only in emmergency situations. Can break Java Virtual Machine.

Parameters:
taskID - id zadania

getTaskRunningState

public java.lang.String getTaskRunningState(java.lang.Long taskID)
Pokazuje stan wykonywanego zadania. Jeżeli zadanie nie jest aktualnie uruchomione, zostanie zwrócony null.

Parameters:
taskID - id zadania

_getTask

public Scheduler.PalioTask _getTask(java.lang.Long taskID)

scheduleTasks

public void scheduleTasks()