palio.modules
Class Report

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Report
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Report
extends palio.modules.core.Module

Moduł zawiera zestaw funkcji wspomagających tworzenie raportów.

Moduł należy zadeklarować.


Moduł raportowy wspomaga tworzenie dużych raportów poprzez możliwość gromadzenia generowanych danych w pliku tymczasowym na dysku maszyny, na której uruchomiona jest instancja jPalio generująca raport. Generowane raporty mogą mieć dowolny typ, zarówno tekstowy jak i binarny: txt, csv, html, xls itd.

Raport jest wykonywanym na żądanie obiektem jPalio generującym dowolną treść. Generowana treść jest sukcesywnie dołączana do bufora za pomocą funkcji append. Po wykonaniu obiektu bufor przechowujący treść raportu jest zapisywany do obiektu typu BLOB w tabeli r_orders i ew. od razu kompresowany. Treść skompresowana jest zapisywana do osobnego pola BLOB niż treść nieskompresowana. Wewnątrz obiektu generującego może być zapisany dowolny algorytm: zapytanie sql, kilka zapytań, kombinacja zapytań i przetwarzania w jpalio (świetnie się sprawdza przy robieniu raportów zliczeniowych) itd.

Do modułu dołączony jest gotowy interfejs html tworzony za pomocą $report.createOrReplaceHtmlInterface(). Za jego pomocą można zamówić raport, który zostanie wykonany w tle przez zadanie o godzinie określonej we właściwościach raportu. Zadanie trzeba napisać samodzielnie na podstawie przykładu zawartego w interfejsie. Dodanie raportu polega na dodaniu kilku obiektów wspópracujących ze wspomnianym interfejsem. Szablony obiektów są zawarte w interfejsie. Jeden z tych obiektów służy do generowania właściwego raportu.

Obiekt generujący raport jest przypisany do typu raportu określonego w tabeli r_types. Obiekt taki powinien być sparametryzowany. W tabeli r_types istnieją pola param_form_init_object, param_form_display_object, param_form_check_object, param_form_save_object w których system przyjmowania zleceń na raporty przechowuje id obiektów inicjalizujących, wyświetlających, sprawdzających i zapisujących formularz, pozwalający określić parametry raportu. Obiekt zapisujący wywołuje funkcję addReport, do której przekazywana jest tabela nazw parametrów, zapamiętywanych jako parametry raportu. Parametry te są zapisywane przez addReport w nowym zleceniu na raport danego typu w tabeli r_orders. Przed wykonywaniem obiektu raportu parametry są odtwarzane przez funkcję executeReport w kontekście, w którym raport jest wykonywany (ustawiane jako zwykłe parametry jPaliowe). Tabela r_types zawiera także parametry zaczynające się prefiksem default_ określające domyślne warunki wykonywania raportu danego typu. Warunki te są przepisywane do tabeli r_orders wraz z tworzeniem nowego zlecenia na raport. Funkcja wykonująca raport bierze pod uwagę warunki wykonania z r_orders. Nie jest zalecane modyfikowanie warunków wykonania w tabeli r_orders. Czas wykonania może być inny niż czas dodania zlecenia na raport, np. można umożliwić ciągłe przyjmowanie zleceń na raporty, ale wykonywać je lub kompresować za pomocą zadania w czasie mniejszego obciążenia.

Każde zlecenie na raport w r_orders posiada pole stanu (z wartością ze słownika w tabeli r_states) i dodatkowe flagi określające status zlecenia. System zarządzający raportami (interfejs html modułu) na podstawie tych flag wyświetla listę dostępnych raportów i umożliwia użytkownikom pobranie wygenerowanych raportów - w celu generacji linków w innych miejscach aplikacji można użyć funkcji reportURL i compressedReportURL.

Wszystkie funkcje operujące na raportach (wykonujące, kompresujące i obcinające) są zabezpieczone przed jednoczesnym operowaniem na tym samym raporcie, można więc uruchomić jednocześnie kilka zadań wykonujących raporty (w ramach tej samej instancji jPalio) bez obawy wykonania tego samego zlecenia kilkukrotnie.

Położenie tabel modułu raportowego jest określone za pomocą konektora o nazwie zdefiniowanej w parametrze connector_name deklaracji modułu w pliku konfiguracyjnym instancji. Jeśli żaden konektor nie jest określony, moduł odwołuje się do tabel przez standardowy konektor data.

Dzięki możliwości umieszczenia danych raportów w miejscu określonych konektorem oraz dzięki możliwości przypisania typów raportów do określonych kategorii typów (tabela r_categories), można stworzyć system raportowy dla wielu usług (instancji jpalio), umieszczony na jednej maszynie, na której każda usługa zapisywałaby własne raporty (własne w sensie przynależności do kategorii przypisanej usłudze), udostępniane nastepnie w jednolity sposób użytkownikom. Wykonanie raportów z różnych instancji może być bezkonfliktowe dzięki wykorzystaniu funkcji executeFirstReport wykonującej pierwszy w kolejce raport należący danej kategorii.
Sposób użycia:
 1. Dla jPALIO w wersji niższej niż 7.4 należy utworzyć tabele dla raportów w wybranym schemacie bazy danych za pomocą skryptów zawartych w dalszej części opisu. Dla jPALIO 7.4 i nowszych tabele zostaną utworzone automatycznie.

  Po utworzeniu tabel należy wykonać następujący zestaw insertów:

   insert into r_order_states ( id, name ) values ('O', 'Zamówiony'); 
   insert into r_order_states ( id, name ) values ('C', 'Anulowany'); 
   insert into r_order_states ( id, name ) values ('G', 'W trakcie generacji'); 
   insert into r_order_states ( id, name ) values ('R', 'Wykonany'); 
   insert into r_order_states ( id, name ) values ('L', 'Zablokowany'); 
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   insert into r_type_categories ( id, name ) values ('default', 'Grupa domyślna'); 
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   insert into r_types ( id, active, default_file_name_timestamp, 
    can_immediate_execute, defult_generation_priority, param_form_init_object,
    param_form_display_object, param_form_check_object, param_form_save_object,
    generation_object, category_id, name,
    default_file_name, default_mime_type, description, 
    default_compressed, default_generation_method ) 
   values ( 
    1, 'T', 'F',
    'T', 0, 91030,
    91031, 91032, 91033,
    91034, 'default', 'Raport testowy obiektów referencyjnych',
    'test_rep', 'text/html', NULL,
    'F', 'MEMORY');
   
 2. W konfiguracji instancji należy dodać wpis deklarujący moduł a w nim wskazać nazwę konektora do schematu zawierającego utworzone tabele (przykład poniżej zakłada, że tabele raportowe są w tym samym schemacie co tabele jPalio). Jeżeli tabele modułu report są w bazie, na którą wskazuje konektor data, ten punkt mozna pominąć.

    <module name="report">
     <connector_name>palio</connector_name>
    </module>
   
 3. W dowolnym obiekcie wykonać funkcję $report.createOrReplaceHtmlInterface(), co spowoduje utworzenie interfejsu do zarządzania, zlecania i pobierania raportów (zostanie utworzony zestaw obiektów i stron jPalio).

 4. W portalu dodać linki do zarządzania raportami. Przykładowy zestaw linków poniżej i w obiekcie report_module.examples.links (91036) interfejsu do zarządzania.

   <a class="mainpage_menu_link" href="#" onclick="window.open('$url(report_module.types,null,
    $util.urlEncode("&interfaceMode=admin&reportModuleStyleSheet=&allowedCategories=&allowedTypes=&mainTitle=raporty dla portalu
   xyz"))')" >
    Zarządzanie typami raportów</a><br>
   <a class="mainpage_menu_link" href="#" onclick="window.open('$url(report_module.orders,null,
    $util.urlEncode("&interfaceMode=order&reportModuleStyleSheet=&allowedCategories=&allowedTypes=&mainTitle=raporty dla portalu
   xyz"))')" >
    Zlecanie raportów</a><br>
   <a class="mainpage_menu_link" href="#" onclick="window.open('$url(report_module.by_types,null,
    $util.urlEncode("&interfaceMode=get&reportModuleStyleSheet=&allowedCategories=&allowedTypes=&mainTitle=raporty dla portalu
   xyz"))')" >
    Pobieranie raportów</a><br>
   

  W linku można przekazać dodatkowe parametry:


 5. Napisać obiekty generujące raport(y) oraz umożliwiające jego zlecanie, wzorując się na obiektach z katalogu "02 Obiekty referencyjne" interfejsu do zarządzania. Jeśli parametrem raportu jest jedynie zakres czasowy, można ograniczyć się do użycia przykładowych obiektów i napisać tylko obiekt generujący raport.

  Po utworzeniu odpowiednich obiektów należy dodać nowy typ raportu przypisując do niego te obiekty. Aby utworzone obiekty były widoczne w interfejsie do zarządzania raportami ich nazwy muszą zaczynać się ciągiem "Rep obj ".

  Obiekty inicjalizacji i sprawdzania nie są wymagane, interfejs zakłada wtedy, że dane w formularzu zamówienia są poprawne i zawsze po submicie formularza zlecenia wywołuje obiekt zapisu zlecenia.

 6. Utworzyć zadanie (lub kilka), które będzie wykonywało zlecone raporty. Przykładowy obiekt zadania realizujący taką funkcjonalność jest zawarty w report_module.examples.scheduler_execution (91035).
  Osoby z uprawnieniami "order" mogą wykonać ręcznie te raporty, dla których przy określaniu typu zaznaczono flagę wykonania ręcznego. Uprawnienia "admin" pozwalają wykonać dowolny raport. Ręczne wykonanie raportów jest możliwe na stronie "raporty oczekujące".
Przepływ sterowania pomiędzy obiektami służącymi do zlecania raportów.

     
     
\ /  
obiekt inicjalizacji
formularza zlecenia
(param_form_init_object)
 
\ /  
obiekt wyświetlający
formularz zlecenia
(param_form_display_object)
/
\
    reportOrderFormError = null
\ /  
obiekt sprawdzający
formularz zlecenia
(param_form_check_object)
  reportOrderFormError != null  
 
    reportOrderFormError == null
\ /  
obiekt zapisujący
formularz zlecenia
(param_form_save_object)
 
     
\ /  
/ \  Moduł wykorzystuje tabele o następującej strukturze:

 create table R_ORDER_STATES (
 ID char(1) not null constraints ROrdSta_Id_PK primary key using index tablespace &2,
 Name varchar2(100) not null ) tablespace &1
 
 create table R_ORDERS (
 ID number(12) not null constraints ROrd_Id_PK primary key using index tablespace &2,
 STATE char(1) not null,
 Generation_correctness char(1) not null,
 Compressed_available char(1) not null,
 Generation_file_name_timestamp char(1),
 Generate_compressed char(1),
 Creation_date date not null,
 Generation_start date,
 Generation_end date,
 Generation_progress_timestamp date,
 TYPE_ID number(6) not null,
 Creation_user_id number(6) not null,
 Generation_priority number(12),
 File_size number(30),
 Compressed_file_size number(30),
 Report_params varchar2(4000),
 Report_description varchar2(4000),
 Generation_method varchar2(20),
 Generation_progress varchar2(100),
 Generation_comment varchar2(4000),
 File_name varchar2(250),
 Mime_type varchar2(50),
 Compressed_file_name varchar2(250),
 Compressed_mime_type varchar2(50),
 Content blob,
 Compressed_content blob ) tablespace &1
 
 create table R_TYPE_CATEGORIES (
 Id varchar2(20) not null constraints RTypCat_Id_PK primary key using index tablespace &2,
 Name varchar2(100) not null ) tablespace &1
 
 create table R_TYPES (
 ID number(6) not null constraints RTyp_Id_PK primary key using index tablespace &2,
 Active char(1) not null,
 Default_file_name_timestamp char(1) not null,
 Default_compressed char(1) not null,
 Can_immediate_execute char(1) not null,
 Defult_generation_priority number(12) not null,
 Param_form_init_object number(6),
 Param_form_display_object number(6),
 Param_form_check_object number(6),
 Param_form_save_object number(6),
 Generation_object number(6),
 CATEGORY_ID varchar2(20) not null,
 Name varchar2(200) not null,
 Default_file_name varchar2(200) not null,
 Default_mime_type varchar2(50) not null,
 Default_generation_method varchar2(20) not null,
 Description varchar2(4000) ) tablespace &1
 
 alter table R_ORDERS add (constraint ROrd_TypId_FK foreign key(TYPE_ID) references R_TYPES(ID));
 alter table R_ORDERS add (constraint ROrd_Sta_FK foreign key(STATE) references R_ORDER_STATES(ID));
 alter table R_TYPES add (constraint RTyp_CatId_FK foreign key(CATEGORY_ID) references R_TYPE_CATEGORIES(Id));
 
 create index ROrd_TypId on R_ORDERS(TYPE_ID) tablespace &2
 create index ROrd_Sta on R_ORDERS(STATE) tablespace &2
 create index RTyp_CatId on R_TYPES(CATEGORY_ID) tablespace &2
 
 create sequence R_ORDERS_S start with 1;
 create sequence R_TYPE_CATEGORIES_S start with 1;
 create sequence R_ORDER_STATES_S start with 1;
 create sequence R_TYPES_S start with 1;
 


Znaczenie pól tabel:

tabela r_type_categories (kategorie typów raportów):


tabela r_types (typy raportów):


tabela r_order_states (słownik stanów zleceń na raport):


tabela r_orders:


Version:
1.1.1
Author:
Arkadiusz Chrustowski

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Report(palio.Instance instance, java.util.Properties properties)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 void addCategory(java.lang.String categoryId)
          Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie takiej samej jak id.
 void addCategory(java.lang.String categoryId, java.lang.String categoryName)
          Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie.
 java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId, java.lang.Object[] paramNames, java.lang.String description)
          Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu oraz opisem.
 java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId, java.lang.Object[] paramNames, java.lang.String description, java.lang.Long generationPriority, java.lang.String fileName)
          Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą pliku wynikowego.
 java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId, java.lang.Object[] paramNames, java.lang.String description, java.lang.Long generationPriority, java.lang.String fileName, java.lang.Boolean addTimestampToFileName, java.lang.String mimeType, java.lang.String generationMethod, java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
          Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą i mime type pliku wynikowego.
 java.lang.Long addType(java.lang.String typeName, java.lang.String categoryId)
          Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
 java.lang.Long addType(java.lang.String typeName, java.lang.String categoryId, java.lang.String defaultFileName, java.lang.String defaultMimeType)
          Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
 java.lang.Long addType(java.lang.String typeName, java.lang.String categoryId, java.lang.String defaultFileName, java.lang.String defaultMimeType, java.lang.Long defaultGenerationPriority)
          Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
 java.lang.Long addType(java.lang.String typeName, java.lang.String categoryId, java.lang.String defaultFileName, java.lang.String defaultMimeType, java.lang.Long defaultGenerationPriority, java.lang.Boolean canImmediateExecute, java.lang.Boolean isActive, java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded)
          Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
 java.lang.Long addType(java.lang.String typeName, java.lang.String categoryId, java.lang.String defaultFileName, java.lang.String defaultMimeType, java.lang.Long defaultGenerationPriority, java.lang.Boolean canImmediateExecute, java.lang.Boolean isActive, java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded, java.lang.String defaultGenerationMethod, java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
          Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.
 void append(byte[] content)
          Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
 void append(java.lang.String content)
          Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
 void append(java.lang.String content, java.lang.String charsetEncoding)
          Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu.
 void appendCRLF()
          Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu dosowo-windowsowym (CR LF, ascii 13 10).
 void appendLF()
          Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu uniksowym (LF, ascii 10).
 java.lang.Boolean cancelReport(java.lang.Long reportId)
          Próbuje anulować zamówienie na raport o podanym id.
 java.lang.String compressedReportURL(java.lang.Long reportId)
          Zwraca URL do raportu o podanym id w wersji skompresowanej.
 void compressReport(java.lang.Long reportId)
          Kompresuje raport o podanym id.
 java.lang.String createOrReplaceHtmlInterface()
          Tworzy interfejs HTML (zestaw obiektów palio z tym interfejsem) do zarządzania, zlecania i pobierania raportów.
 java.lang.Long executeFirstReport()
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.
 java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Boolean ignorePriority)
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.
 java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Long reportType)
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go.
 java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Long reportType, java.lang.Boolean ignorePriority)
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go.
 java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.String reportCategory)
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go.
 java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.String reportCategory, java.lang.Boolean ignorePriority)
          Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go.
 java.lang.Boolean executeReport(java.lang.Long reportId)
          Próbuje wykonać zamówienie na raport o podanym id.
 java.lang.String getCategoryName(java.lang.String categoryId)
          Zwraca nazwę kategorii o podanym id.
 java.lang.String getConnectorName()
          Zwraca nazwę konektora do danych raportów.
 java.lang.Long getCurrentReportId()
          Zwraca id wykonywanego raportu.
 java.lang.String getFormattedFileSize(java.lang.Long fileSize, java.lang.String separator, java.lang.Long fractionDigits)
          Zwraca podany w B rozmiar pliku w odpowiednich jednostkach (B, kB, MB, itd), 1kB=1024B, 1MB=1024kB itd.
 java.lang.Boolean getReportCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long reportId)
          Zwraca, czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany dla zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Boolean getReportCompressedAvailable(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca informację, czy dostępny jest raport w wersji skompresowanej.
 java.lang.String getReportCompressedMimeType(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca mime type pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.
 java.lang.String getReportCompressedName(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca nazwę pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.
 java.lang.Long getReportCompressedSize(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca rozmiar skompresowanego raportu o podanym id.
 java.util.Date getReportCreationDate(java.lang.Long reportId)
          Zwraca datę utworzenia zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Long getReportCreationUserId(java.lang.Long reportId)
          Zwraca id uzytkownika, który utworzył zlecenie na raport o podanym id.
 java.lang.String getReportDescription(java.lang.Long reportId)
          Zwraca opis zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.String getReportFileMimeType(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca mime type pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.
 java.lang.String getReportFileName(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca nazwę pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.
 java.lang.Boolean getReportFileNameTimestampFlag(java.lang.Long reportId)
          Zwraca, czy do nazwy raportu był dołączony domyślnie znacznik czasowy dla zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Long getReportFileSize(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca rozmiar wygenerowanego raportu o podanym id.
 java.lang.String getReportGenerationComment(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca treść błędu (stack trace), który ew. wystąpił podczas generacji raportu o podanym id.
 java.lang.Boolean getReportGenerationCorrectness(java.lang.Long reportId)
          Zwraca zwraca informację, czy treść raportu o podanym id jest poprawna, czy nie.
 java.util.Date getReportGenerationEnd(java.lang.Long reportId)
          Zwraca datę zakończenia generacji raportu o podanym id.
 java.lang.Long getReportGenerationMethod(java.lang.Long reportId)
          Zwraca metodę generacji dla zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Long getReportGenerationPriority(java.lang.Long reportId)
          Zwraca priorytet zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.String getReportGenerationProgress(java.lang.Long reportId)
          Zwraca informację o postępie generacji raportu o podanym id.
 java.util.Date getReportGenerationProgressTimestamp(java.lang.Long reportId)
          Zwraca datę ostatniej aktualizacji informacji o postępie generacji raportu o podanym id.
 java.util.Date getReportGenerationStart(java.lang.Long reportId)
          Zwraca datę rozpoczęcia generacji raportu o podanym id.
 java.lang.String getReportState(java.lang.Long reportId)
          Zwraca stan zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.String getReportStateName(java.lang.Long reportId)
          Zwraca nazwę stanu zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Long getReportType(java.lang.Long reportId)
          Zwraca id typu zlecenia na raport o podanym id.
 java.lang.Boolean getTypeActiveFlag(java.lang.Long typeId)
          Zwraca czy typ raportu jest aktywny czy nie.
 java.lang.String getTypeCategoryId(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id kategorii dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Boolean getTypeCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long typeId)
          Zwraca czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy.
 java.lang.String getTypeDefaultFileName(java.lang.Long typeId)
          Zwraca domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.String getTypeDefaultGenerationMethod(java.lang.Long typeId)
          Zwraca domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Long getTypeDefaultGenerationPriority(java.lang.Long typeId)
          Zwraca domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.String getTypeDefaultMimeType(java.lang.Long typeId)
          Zwraca domyślny mime type dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.String getTypeDescription(java.lang.Long typeId)
          Zwraca opis typu raportu o podanym id.
 java.lang.Boolean getTypeFileNameTimestampFlag(java.lang.Long typeId)
          Zwraca czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy.
 java.lang.Long getTypeFormCheckObject(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Long getTypeFormDisplayObject(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Long getTypeFormInitObject(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Long getTypeFormSaveObject(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Long getTypeGenerationObject(java.lang.Long typeId)
          Zwraca id obiektu generującego raport dla typu raportu o podanym id.
 java.lang.Boolean getTypeImmediateExecutionFlag(java.lang.Long typeId)
          Zwraca czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie).
 java.lang.String getTypeName(java.lang.Long typeId)
          Zwraca nazwę typu raportu o podanym id.
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu.
 java.lang.Boolean isReportReserved(java.lang.Long reportId)
          Zwraca true jeśli raport o podanym id jest zablokowany (właśnie wykonywany/kompresowany).
 void lockReport(java.lang.Long reportId)
          Zmienia stan zlecenia na raport na "zablokowany" (L).
 void removeCategory(java.lang.String categoryId)
          Usuwa kategorię raportów o podanym id.
 void removeType(java.lang.Long typeId)
          Usuwa typ raportów o podanym id.
 java.lang.String reportURL(java.lang.Long reportId)
          Zwraca URL do raportu o podanym id.
 void setCategoryName(java.lang.String categoryId, java.lang.String categoryName)
          Ustawia nazwę kategorii o podanym id.
 void setProgressInfo(java.lang.String progressInfo)
          Ustawia informację o postępie generacji raportu.
 void setTypeActiveFlag(java.lang.Long typeId, java.lang.Boolean isActive)
          Ustawia flagę aktywności dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeCategoryId(java.lang.Long typeId, java.lang.String categoryId)
          Ustawia id kategorii dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long typeId, java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
          Ustawia flagę mówiącą czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy.
 void setTypeDefaultFileName(java.lang.Long typeId, java.lang.String defaultFileName)
          Ustawia domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeDefaultGenerationMethod(java.lang.Long typeId, java.lang.String defaultGenerationMethod)
          Ustawia domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeDefaultGenerationPriority(java.lang.Long typeId, java.lang.Long defaultGenerationPriority)
          Ustawia domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeDefaultMimeType(java.lang.Long typeId, java.lang.String defaultMimeType)
          Ustawia domyślny mime type dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeDescription(java.lang.Long typeId, java.lang.String typeDescription)
          Ustawia opis typu raportu o podanym id.
 void setTypeFileNameTimestampFlag(java.lang.Long typeId, java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded)
          Ustawia flagę mówiącą czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy.
 void setTypeFormCheckObject(java.lang.Long typeId, java.lang.Long formCheckObject)
          Ustawia id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeFormDisplayObject(java.lang.Long typeId, java.lang.Long formDisplayObject)
          Ustawia id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeFormInitObject(java.lang.Long typeId, java.lang.Long formInitObject)
          Ustawia id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeFormSaveObject(java.lang.Long typeId, java.lang.Long formSaveObject)
          Ustawia id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeGenerationObject(java.lang.Long typeId, java.lang.Long generationObject)
          Ustawia id obiektu generującego raport parametrów dla typu raportu o podanym id.
 void setTypeImmediateExecutionFlag(java.lang.Long typeId, java.lang.Boolean canImmediateExecute)
          Ustawia flagę mówiącą czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie).
 void setTypeName(java.lang.Long typeId, java.lang.String typeName)
          Ustawia nazwę typu raportu o podanym id.
 void truncateReportCompressedContent(java.lang.Long reportId)
          Usuwa skompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated".
 void truncateReportContent(java.lang.Long reportId)
          Usuwa nieskompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated".
 void unlockReport(java.lang.Long reportId)
          Zmienia stan zablokowanego zlecenia na raport na "gotowy" (R).
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Report

public Report(palio.Instance instance,
       java.util.Properties properties)
Konstruktor.

Parameters:
instance - instancja jPalio, w ramach której ma zostać utworzony obiekt modułu.
properties - parametry przekazane do modułu
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu.

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module
Returns:
numer wersji modułu

getConnectorName

public java.lang.String getConnectorName()
Zwraca nazwę konektora do danych raportów.

Returns:
nazwa konektora do danych raportów

addCategory

public void addCategory(java.lang.String categoryId,
            java.lang.String categoryName)
         throws palio.PalioException
Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie. Jeśli kategoria już istnieje, zmienia jej nazwę na podaną.

Parameters:
categoryId - tekstowe id dla nowej kategorii, jeśli puste lub null wyrzucany jest wyjątek
categoryName - nazwa dla nowej kategorii, jeśli puste lub null wyrzucany jest wyjątek
Throws:
palio.PalioException

addCategory

public void addCategory(java.lang.String categoryId)
         throws palio.PalioException
Tworzy nową kategorię raportów o podanym id i nazwie takiej samej jak id. Jeśli kategoria już istnieje, zmienia jej nazwę na taką samą jak id.

Parameters:
categoryId - tekstowe id dla nowej kategorii, jeśli puste lub null wyrzucany jest wyjątek
Throws:
palio.PalioException

removeCategory

public void removeCategory(java.lang.String categoryId)
          throws palio.PalioException
Usuwa kategorię raportów o podanym id. Gdy istnieją typy raportów przypisane do podanej kategorii, wyrzucany jest wyjątek. Jeśli kategoria nie istnieje, nic nie robi.

Parameters:
categoryId - tekstowe id usuwanej kategorii
Throws:
palio.PalioException

getCategoryName

public java.lang.String getCategoryName(java.lang.String categoryId)
                 throws palio.PalioException
Zwraca nazwę kategorii o podanym id. Jeśli kategoria nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
categoryId - tekstowe id kategorii
Returns:
nazwa kategorii o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setCategoryName

public void setCategoryName(java.lang.String categoryId,
              java.lang.String categoryName)
           throws palio.PalioException
Ustawia nazwę kategorii o podanym id. Jeśli kategoria nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
categoryId - tekstowe id kategorii
categoryName - tekstowe id kategorii
Throws:
palio.PalioException

addType

public java.lang.Long addType(java.lang.String typeName,
               java.lang.String categoryId,
               java.lang.String defaultFileName,
               java.lang.String defaultMimeType,
               java.lang.Long defaultGenerationPriority,
               java.lang.Boolean canImmediateExecute,
               java.lang.Boolean isActive,
               java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded,
               java.lang.String defaultGenerationMethod,
               java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
            throws palio.PalioException
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami.

Parameters:
typeName - nazwa nowego typu raportów, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
categoryId - kategoria, do której będzie należał dodawany typ
defaultFileName - domyślna nazwa wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultMimeType - domyślny mime type wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultGenerationPriority - domyślny priorytet nadawany nowemu zleceniu na raport danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek. Raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze
canImmediateExecute - czy raport można wykonac z palca - pole dla interfejsu raportowego, które może zostac wykorzystane do oznaczenia tych raportów, które można wykonać poza kolejką (na żądanie)
isActive - czy nowy typ raportu będzie aktywny, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
isFileNameTimestampAdded - czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy,
defaultGenerationMethod - jesli "MEMORY", to cały raport będzie tworzony w pamięci, jeśli "FILE", to zostanie utworzony tymczasowy plik na dysku (na maszynie z jPalio), który zostanie później wczytany do bazy i ew. skompresowany (pozwala pominąć ograniczenia pamięciowe). Jesli inna wartość, to tak jak dla "MEMORY".
compressAfterGeneration - jeśli true, to raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy
Returns:
id dodanego typu raportu
Throws:
palio.PalioException

addType

public java.lang.Long addType(java.lang.String typeName,
               java.lang.String categoryId,
               java.lang.String defaultFileName,
               java.lang.String defaultMimeType,
               java.lang.Long defaultGenerationPriority,
               java.lang.Boolean canImmediateExecute,
               java.lang.Boolean isActive,
               java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded)
            throws palio.PalioException
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami. Raport będzie tworzony w pamięci i nie będzie od razu kompresowany.

Parameters:
typeName - nazwa nowego typu raportów, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
categoryId - kategoria, do której będzie należał dodawany typ
defaultFileName - domyślna nazwa wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultMimeType - domyślny mime type wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultGenerationPriority - domyślny priorytet nadawany nowemu zleceniu na raport danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek. Raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze
canImmediateExecute - czy raport można wykonac z palca - pole dla interfejsu raportowego, które może zostac wykorzystane do oznaczenia tych raportów, które można wykonać poza kolejką (na żądanie)
isActive - czy nowy typ raportu będzie aktywny, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
isFileNameTimestampAdded - czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy,
Returns:
id dodanego typu raportu
Throws:
palio.PalioException

addType

public java.lang.Long addType(java.lang.String typeName,
               java.lang.String categoryId,
               java.lang.String defaultFileName,
               java.lang.String defaultMimeType,
               java.lang.Long defaultGenerationPriority)
            throws palio.PalioException
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami. Utworzony typ raportów jest aktywny i ma ustawioną flagę, że można go wykonać poza kolejką. Do nazwy raportu będzie dodawany znacznik czasowy. Raport będzie tworzony w pamięci i nie będzie od razu kompresowany.

Parameters:
typeName - nazwa nowego typu raportów, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
categoryId - kategoria, do której będzie należał dodawany typ
defaultFileName - domyślna nazwa wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultMimeType - domyślny mime type wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultGenerationPriority - domyślny priorytet nadawany nowemu zleceniu na raport danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek. Raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze
Returns:
id dodanego typu raportu
Throws:
palio.PalioException

addType

public java.lang.Long addType(java.lang.String typeName,
               java.lang.String categoryId,
               java.lang.String defaultFileName,
               java.lang.String defaultMimeType)
            throws palio.PalioException
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami. Utworzony typ raportów jest aktywny, ma domyślny priorytet (0) i ma ustawioną flagę, że można go wykonać poza kolejką. Do nazwy raportu będzie dodawany znacznik czasowy. Raport będzie tworzony w pamięci i nie będzie od razu kompresowany.

Parameters:
typeName - nazwa nowego typu raportów, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
categoryId - kategoria, do której będzie należał dodawany typ
defaultFileName - domyślna nazwa wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
defaultMimeType - domyślny mime type wygenerowanych raportów danego typu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
Returns:
id dodanego typu raportu
Throws:
palio.PalioException

addType

public java.lang.Long addType(java.lang.String typeName,
               java.lang.String categoryId)
            throws palio.PalioException
Tworzy nowy typ raportów z podanymi parametrami. Utworzony typ raportów jest aktywny, ma domyślny priorytet (0), domyślną nazwę pliku "report", domyślny mime type "text/csv" i ma ustawioną flagę, że można go wykonać poza kolejką. Do nazwy raportu będzie dodawany znacznik czasowy. Raport będzie tworzony w pamięci i nie będzie od razu kompresowany.

Parameters:
typeName - nazwa nowego typu raportów, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
categoryId - kategoria, do której będzie należał dodawany typ
Returns:
id dodanego typu raportu
Throws:
palio.PalioException

removeType

public void removeType(java.lang.Long typeId)
        throws palio.PalioException
Usuwa typ raportów o podanym id. Gdy istnieją raporty przypisane do podanego typu, wyrzucany jest wyjątek. Jeśli typ nie istnieje, nic nie robi.

Parameters:
typeId - id usuwanego typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeName

public java.lang.String getTypeName(java.lang.Long typeId)
               throws palio.PalioException
Zwraca nazwę typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
nazwa typu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeName

public void setTypeName(java.lang.Long typeId,
            java.lang.String typeName)
         throws palio.PalioException
Ustawia nazwę typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
typeName - nowa nazwa typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeCategoryId

public java.lang.String getTypeCategoryId(java.lang.Long typeId)
                  throws palio.PalioException
Zwraca id kategorii dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id kategorii dla typu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeCategoryId

public void setTypeCategoryId(java.lang.Long typeId,
               java.lang.String categoryId)
            throws palio.PalioException
Ustawia id kategorii dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
categoryId - nowe id kategorii dla typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeActiveFlag

public java.lang.Boolean getTypeActiveFlag(java.lang.Long typeId)
                  throws palio.PalioException
Zwraca czy typ raportu jest aktywny czy nie. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
flaga aktywności typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeActiveFlag

public void setTypeActiveFlag(java.lang.Long typeId,
               java.lang.Boolean isActive)
            throws palio.PalioException
Ustawia flagę aktywności dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
isActive - jeśli true raport oznaczany jest jako aktywny
Throws:
palio.PalioException

getTypeDescription

public java.lang.String getTypeDescription(java.lang.Long typeId)
                  throws palio.PalioException
Zwraca opis typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
opis typu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeDescription

public void setTypeDescription(java.lang.Long typeId,
                java.lang.String typeDescription)
            throws palio.PalioException
Ustawia opis typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
typeDescription - nowy opis typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeDefaultFileName

public java.lang.String getTypeDefaultFileName(java.lang.Long typeId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
domyślna nazwa pliku dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeDefaultFileName

public void setTypeDefaultFileName(java.lang.Long typeId,
                  java.lang.String defaultFileName)
              throws palio.PalioException
Ustawia domyślną nazwę pliku dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
defaultFileName - nowa domyślna nazwa pliku dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeFileNameTimestampFlag

public java.lang.Boolean getTypeFileNameTimestampFlag(java.lang.Long typeId)
                        throws palio.PalioException
Zwraca czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
flaga mówiąca, czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy
Throws:
palio.PalioException

setTypeFileNameTimestampFlag

public void setTypeFileNameTimestampFlag(java.lang.Long typeId,
                     java.lang.Boolean isFileNameTimestampAdded)
                 throws palio.PalioException
Ustawia flagę mówiącą czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
isFileNameTimestampAdded - czy do nazw raportu danego typu dołączany jest domyślnie znacznik czasowy,
Throws:
palio.PalioException

getTypeDefaultMimeType

public java.lang.String getTypeDefaultMimeType(java.lang.Long typeId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca domyślny mime type dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
domyślny mime type dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeDefaultMimeType

public void setTypeDefaultMimeType(java.lang.Long typeId,
                  java.lang.String defaultMimeType)
              throws palio.PalioException
Ustawia domyślny mime type dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
defaultMimeType - nowy domyślny mime type dla typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeDefaultGenerationPriority

public java.lang.Long getTypeDefaultGenerationPriority(java.lang.Long typeId)
                        throws palio.PalioException
Zwraca domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeDefaultGenerationPriority

public void setTypeDefaultGenerationPriority(java.lang.Long typeId,
                       java.lang.Long defaultGenerationPriority)
                   throws palio.PalioException
Ustawia domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
defaultGenerationPriority - nowy domyślny priorytet raportu w kolejce dla typu raportu. Raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze
Throws:
palio.PalioException

getTypeDefaultGenerationMethod

public java.lang.String getTypeDefaultGenerationMethod(java.lang.Long typeId)
                        throws palio.PalioException
Zwraca domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeDefaultGenerationMethod

public void setTypeDefaultGenerationMethod(java.lang.Long typeId,
                      java.lang.String defaultGenerationMethod)
                  throws palio.PalioException
Ustawia domyślny sposób generacji dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
defaultGenerationMethod - nowy domyślny sposób generacji dla typu
Throws:
palio.PalioException

getTypeCompressAfterGenerationFlag

public java.lang.Boolean getTypeCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long typeId)
                           throws palio.PalioException
Zwraca czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
flaga mówiąca, czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy
Throws:
palio.PalioException

setTypeCompressAfterGenerationFlag

public void setTypeCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long typeId,
                        java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
                    throws palio.PalioException
Ustawia flagę mówiącą czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
compressAfterGeneration - czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy,
Throws:
palio.PalioException

getTypeFormInitObject

public java.lang.Long getTypeFormInitObject(java.lang.Long typeId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeFormInitObject

public void setTypeFormInitObject(java.lang.Long typeId,
                 java.lang.Long formInitObject)
              throws palio.PalioException
Ustawia id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
formInitObject - id obiektu inicjalizującego formularz parametrów dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeFormDisplayObject

public java.lang.Long getTypeFormDisplayObject(java.lang.Long typeId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeFormDisplayObject

public void setTypeFormDisplayObject(java.lang.Long typeId,
                   java.lang.Long formDisplayObject)
               throws palio.PalioException
Ustawia id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
formDisplayObject - id obiektu wyświetlającego formularz parametrów dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeFormCheckObject

public java.lang.Long getTypeFormCheckObject(java.lang.Long typeId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeFormCheckObject

public void setTypeFormCheckObject(java.lang.Long typeId,
                  java.lang.Long formCheckObject)
              throws palio.PalioException
Ustawia id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
formCheckObject - id obiektu sprawdzającego formularz parametrów dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeFormSaveObject

public java.lang.Long getTypeFormSaveObject(java.lang.Long typeId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeFormSaveObject

public void setTypeFormSaveObject(java.lang.Long typeId,
                 java.lang.Long formSaveObject)
              throws palio.PalioException
Ustawia id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
formSaveObject - id obiektu zapisującego formularz parametrów dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeGenerationObject

public java.lang.Long getTypeGenerationObject(java.lang.Long typeId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca id obiektu generującego raport dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
id obiektu generującego raport dla typu raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

setTypeGenerationObject

public void setTypeGenerationObject(java.lang.Long typeId,
                  java.lang.Long generationObject)
               throws palio.PalioException
Ustawia id obiektu generującego raport parametrów dla typu raportu o podanym id. Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
generationObject - id generującego raport formularz parametrów dla typu raportu
Throws:
palio.PalioException

getTypeImmediateExecutionFlag

public java.lang.Boolean getTypeImmediateExecutionFlag(java.lang.Long typeId)
                        throws palio.PalioException
Zwraca czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie). Jeśli typ nie istnieje zwracany jest null.

Parameters:
typeId - id typu
Returns:
flaga mówiąca, czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie)
Throws:
palio.PalioException

setTypeImmediateExecutionFlag

public void setTypeImmediateExecutionFlag(java.lang.Long typeId,
                     java.lang.Boolean canImmediateExecute)
                  throws palio.PalioException
Ustawia flagę mówiącą czy raport danego typu można wykonać poza kolejką (na żądanie). Jeśli typ nie istnieje, żaden wyjątek nie jest wyrzucany.

Parameters:
typeId - id typu
canImmediateExecute - czy raport można wykonac z palca - pole dla interfejsu raportowego, które może zostac wykorzystane do oznaczenia tych raportów, które można wykonać poza kolejką (na żądanie)
Throws:
palio.PalioException

addReport

public java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId,
                java.lang.Object[] paramNames,
                java.lang.String description,
                java.lang.Long generationPriority,
                java.lang.String fileName,
                java.lang.Boolean addTimestampToFileName,
                java.lang.String mimeType,
                java.lang.String generationMethod,
                java.lang.Boolean compressAfterGeneration)
             throws palio.PalioException
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą i mime type pliku wynikowego. Raport jest ustawiany w stan O (zamówiony). Jeśli priorytet, nazwa pliku, mime type, flaga znacznika czasowego w nazwie, metoda generacji lub flaga kompresji po generacji są null, to ich wartości są ustawiane na domyślne z r_types.

Parameters:
typeId - id typu dodawanego raportu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
paramNames - tabela z nazwami zmiennych , których wartości zostaną zapisane jako parametry raportu. W wartości zmiennych nie może być znaku #, używanego do rozdzielania nazw i wartości parametrów w polu r_orders.report_params w bazie. przekazanie w tym polu null oznacza raport bez parametrów.
description - komentarz do twozonego zlecenia na raport.
generationPriority - piorytet generacji raportu - raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze. Jeśli null to priorytet jest ustalany na domyślny przypisany do danego typu raportu.
fileName - nazwa pliku z raportem, jeśli null, to ustalana na domyślną przypisaną do danego typu raportu.
addTimestampToFileName - jeśli true, to w momencie rozpoczęcia generacji raortu moduł próbuje rozdzielić fileName na nazwę i rozszerzenie i dodać na końcu nazwy znacznik czasowy w formacie _yyyy_MM_dd_hh_mm_ss. Jeśli w fileName nie ma rozszerzenia, znacznik dodawany jest na końcu nazwy. Jeśli null, to flaga ustalana jest na domyślną wartość przypisaną do danego typu raportu.
mimeType - mime type dla pliku z raportem, jeśli null, to ustalany na domyślny przypisany do danego typu raportu.
generationMethod - jeśli "MEMORY", to cały raport będzie tworzony w pamięci, jeśli "FILE", to zostanie utworzony tymczasowy plik na dysku (na maszynie z jPalio), który zostanie później wczytany do bazy i ew. skompresowany (pozwala pominąć ograniczenia pamięciowe). Jesli inna wartość, to tak jak dla "MEMORY".
compressAfterGeneration - jeśli true, to raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany i zapisany do bazy
Returns:
id dodanego zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

addReport

public java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId,
                java.lang.Object[] paramNames,
                java.lang.String description,
                java.lang.Long generationPriority,
                java.lang.String fileName)
             throws palio.PalioException
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu, opisem, priorytetem generacji oraz nazwą pliku wynikowego. Mime type, znacznik czasowy w nazwie, sposób generacji i flaga kompresji po generacji są ustawiane na domyślne. Raport jest ustawiany w stan O (zamówiony). Jeśli priorytet lub nazwa pliku w nazwie są null, to ich wartości są ustawiane na domyślne z r_types.

Parameters:
typeId - id typu dodawanego raportu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
paramNames - tabela z nazwami zmiennych , których wartości zostaną zapisane jako parametry raportu. W wartości zmiennych nie może być znaku #, używanego do rozdzielania nazw i wartości parametrów w polu r_orders.report_params w bazie. przekazanie w tym polu null oznacza raport bez parametrów.
description - komentarz do twozonego zlecenia na raport.
generationPriority - piorytet generacji raportu - raporty o wyższym priorytecie są wykonywane jako pierwsze. Jeśli null to priorytet jest ustalany na domyślny przypisany do danego typu raportu.
fileName - nazwa pliku z raportem, jeśli null, to ustalana na domyślną przypisaną do danego typu raportu.
Returns:
id dodanego zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

addReport

public java.lang.Long addReport(java.lang.Long typeId,
                java.lang.Object[] paramNames,
                java.lang.String description)
             throws palio.PalioException
Dodaje zlecenie na raport z określonymi parametrami raportu oraz opisem. Mime type, nazwa pliku, znacznik czasowy w nazwie, priorytet generacji, sposób generacji i flaga kompresji po generacji są ustawiane na domyślne. Raport jest ustawiany w stan O (zamówiony).

Parameters:
typeId - id typu dodawanego raportu, jeśli null wyrzucany jest wyjątek
paramNames - tabela z nazwami zmiennych , których wartości zostaną zapisane jako parametry raportu. W wartości zmiennych nie może być znaku #, używanego do rozdzielania nazw i wartości parametrów w polu r_orders.report_params w bazie. przekazanie w tym polu null oznacza raport bez parametrów.
description - komentarz do twozonego zlecenia na raport.
Returns:
id dodanego zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

cancelReport

public java.lang.Boolean cancelReport(java.lang.Long reportId)
                throws palio.PalioException
Próbuje anulować zamówienie na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id raportu do anulowania
Returns:
true, jeśli anulowano raport, false jeśli nie udało się anulować raportu (jest już wykonywany lub jest w niewłaściwym stanie, innym niż 'O').
Throws:
palio.PalioException

lockReport

public void lockReport(java.lang.Long reportId)
        throws palio.PalioException
Zmienia stan zlecenia na raport na "zablokowany" (L). Zmieniany jest tylko stan raportów znajdujących się w stanie "gotowy" (R).

Parameters:
reportId - id raportu do zablokowania
Throws:
palio.PalioException

unlockReport

public void unlockReport(java.lang.Long reportId)
         throws palio.PalioException
Zmienia stan zablokowanego zlecenia na raport na "gotowy" (R). Zmieniany jest tylko stan raportów znajdujących się w stanie "zablokowany" (L).

Parameters:
reportId - id raportu do odblokowania
Throws:
palio.PalioException

getReportState

public java.lang.String getReportState(java.lang.Long reportId)
                throws palio.PalioException
Zwraca stan zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
stan zlecenia
Throws:
palio.PalioException

getReportStateName

public java.lang.String getReportStateName(java.lang.Long reportId)
                  throws palio.PalioException
Zwraca nazwę stanu zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
nazwa stanu zlecenia
Throws:
palio.PalioException

getReportType

public java.lang.Long getReportType(java.lang.Long reportId)
               throws palio.PalioException
Zwraca id typu zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
id typu zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportDescription

public java.lang.String getReportDescription(java.lang.Long reportId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca opis zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
opis zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportCreationDate

public java.util.Date getReportCreationDate(java.lang.Long reportId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca datę utworzenia zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
data utworzenia zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportCreationUserId

public java.lang.Long getReportCreationUserId(java.lang.Long reportId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca id uzytkownika, który utworzył zlecenie na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
id uzytkownika, który utworzył zlecenie na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationPriority

public java.lang.Long getReportGenerationPriority(java.lang.Long reportId)
                      throws palio.PalioException
Zwraca priorytet zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
priorytet zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportFileNameTimestampFlag

public java.lang.Boolean getReportFileNameTimestampFlag(java.lang.Long reportId)
                         throws palio.PalioException
Zwraca, czy do nazwy raportu był dołączony domyślnie znacznik czasowy dla zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
true, jeśli do nazwy raportu był dołączony domyślnie znacznik czasowy
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationMethod

public java.lang.Long getReportGenerationMethod(java.lang.Long reportId)
                     throws palio.PalioException
Zwraca metodę generacji dla zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
metoda generacji dla zlecenia na raport
Throws:
palio.PalioException

getReportCompressAfterGenerationFlag

public java.lang.Boolean getReportCompressAfterGenerationFlag(java.lang.Long reportId)
                            throws palio.PalioException
Zwraca, czy raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany dla zlecenia na raport o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
true, jeśli raport po wygenerowaniu zostanie od razu skompresowany
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationStart

public java.util.Date getReportGenerationStart(java.lang.Long reportId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca datę rozpoczęcia generacji raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
data rozpoczęcia generacji raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationEnd

public java.util.Date getReportGenerationEnd(java.lang.Long reportId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca datę zakończenia generacji raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
data zakończenia generacji raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationProgress

public java.lang.String getReportGenerationProgress(java.lang.Long reportId)
                       throws palio.PalioException
Zwraca informację o postępie generacji raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
informacja o postępie generacji raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationProgressTimestamp

public java.util.Date getReportGenerationProgressTimestamp(java.lang.Long reportId)
                          throws palio.PalioException
Zwraca datę ostatniej aktualizacji informacji o postępie generacji raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
datę ostatniej aktualizacji informacji o postępie generacji raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationCorrectness

public java.lang.Boolean getReportGenerationCorrectness(java.lang.Long reportId)
                         throws palio.PalioException
Zwraca zwraca informację, czy treść raportu o podanym id jest poprawna, czy nie.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
true jeśli treść raportu o podanym id jest poprawna
Throws:
palio.PalioException

getReportGenerationComment

public java.lang.String getReportGenerationComment(java.lang.Long reportId)
                      throws palio.PalioException
Zwraca zwraca treść błędu (stack trace), który ew. wystąpił podczas generacji raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
treść błędu, który ew. wystąpił podczas generacji raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportFileSize

public java.lang.Long getReportFileSize(java.lang.Long reportId)
                 throws palio.PalioException
Zwraca zwraca rozmiar wygenerowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
rozmiar wygenerowanego raportu (w bajtach)
Throws:
palio.PalioException

getReportFileName

public java.lang.String getReportFileName(java.lang.Long reportId)
                  throws palio.PalioException
Zwraca zwraca nazwę pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
nazwa pliku dla wygenerowanego raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportFileMimeType

public java.lang.String getReportFileMimeType(java.lang.Long reportId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca zwraca mime type pliku dla wygenerowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
mime type pliku dla wygenerowanego raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportCompressedAvailable

public java.lang.Boolean getReportCompressedAvailable(java.lang.Long reportId)
                        throws palio.PalioException
Zwraca zwraca informację, czy dostępny jest raport w wersji skompresowanej.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
true jeśli dostępny jest raport w wersji skompresowanej
Throws:
palio.PalioException

getReportCompressedSize

public java.lang.Long getReportCompressedSize(java.lang.Long reportId)
                    throws palio.PalioException
Zwraca zwraca rozmiar skompresowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
rozmiar skompresowanego raportu (w bajtach)
Throws:
palio.PalioException

getReportCompressedName

public java.lang.String getReportCompressedName(java.lang.Long reportId)
                     throws palio.PalioException
Zwraca zwraca nazwę pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
nazwa pliku dla skompresowanego raportu
Throws:
palio.PalioException

getReportCompressedMimeType

public java.lang.String getReportCompressedMimeType(java.lang.Long reportId)
                       throws palio.PalioException
Zwraca zwraca mime type pliku dla skompresowanego raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id zlecenia na raport
Returns:
mime type pliku dla skompresowanego raportu
Throws:
palio.PalioException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.String reportCategory,
                     java.lang.Boolean ignorePriority)
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go.

Parameters:
reportCategory - kategoria do której ma należeć wybrany raport
ignorePriority - flaga mówiąca, czy ignorować kolejność generacji ustaloną przez priorytety. Jeśli true, to raporty są wykonywane w kolejności dodawania, jeśli false, to najpierw z wyższym priorytetem, a w ramach priorytetu wg. kolejności wykonania.
Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.String reportCategory)
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport z danej kategorii i wykonuje go. Bierze pod uwagę priorytety raportów.

Parameters:
reportCategory - kategoria do której ma należeć wybrany raport
Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Long reportType,
                     java.lang.Boolean ignorePriority)
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go.

Parameters:
reportType - typ do którego ma należeć wybrany raport
ignorePriority - flaga mówiąca, czy ignorować kolejność generacji ustaloną przez priorytety. Jeśli true, to raporty są wykonywane w kolejności dodawania, jeśli false, to najpierw z wyższym priorytetem, a w ramach priorytetu wg. kolejności wykonania.
Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Long reportType)
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport danego typu i wykonuje go. Bierze pod uwagę priorytety raportów.

Parameters:
reportType - typ do którego ma należeć wybrany raport
Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport(java.lang.Boolean ignorePriority)
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.

Parameters:
ignorePriority - flaga mówiąca, czy ignorować kolejność generacji ustaloną przez priorytety. Jeśli true, to raporty są wykonywane w kolejności dodawania, jeśli false, to najpierw z wyższym priorytetem, a w ramach priorytetu wg. kolejności wykonania.
Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeFirstReport

public java.lang.Long executeFirstReport()
                 throws palio.PalioException,
                     java.io.UnsupportedEncodingException,
                     java.io.IOException
Wybiera pierwsze nie wykonywane jeszcze zamówienie na raport i wykonuje go.

Returns:
id zgłoszenia na raport, które zostało wykonane lub null, jeśli nie znaleziono żadnego raportu do wykonania.
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

executeReport

public java.lang.Boolean executeReport(java.lang.Long reportId)
                throws palio.PalioException,
                    java.io.UnsupportedEncodingException,
                    java.io.IOException
Próbuje wykonać zamówienie na raport o podanym id. Nie jest brana pod uwagę flaga r_types.can_immediate_execute.

Parameters:
reportId - id raportu do wykonania
Returns:
true, jeśli zarezerwowano raport i wykonano go (niezależnie od poprawności wykonania), false jeśli nie można zarezerwować raportu (jest już zarezerwowany lub jest w niewłaściwym stanie, innym niż 'O').
Throws:
palio.PalioException
java.io.UnsupportedEncodingException
java.io.IOException

isReportReserved

public java.lang.Boolean isReportReserved(java.lang.Long reportId)
Zwraca true jeśli raport o podanym id jest zablokowany (właśnie wykonywany/kompresowany).

Parameters:
reportId - id raportu, którego rezerwacja ma byc sprawdzona
Returns:
true jeśli raport o podanym id jest zablokowany (właśnie wykonywany/kompresowany).

getCurrentReportId

public java.lang.Long getCurrentReportId()
Zwraca id wykonywanego raportu.

Returns:
Id właśnie wykonywanego raportu. Wartości są różne od null tylko dla wywołań z obiektu generującego raport.

append

public void append(java.lang.String content,
          java.lang.String charsetEncoding)
      throws palio.PalioException,
          java.io.UnsupportedEncodingException,
          java.io.IOException
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu. Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Parameters:
content - treść do dołączenia do raportu
charsetEncoding - strona kodowa, wg której String zostanie przekształcony na tablicę bajtów
Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException
java.io.UnsupportedEncodingException

append

public void append(java.lang.String content)
      throws palio.PalioException,
          java.io.UnsupportedEncodingException,
          java.io.IOException
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu. Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Parameters:
content - treść do dołączenia do raportu
Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException
java.io.UnsupportedEncodingException

append

public void append(byte[] content)
      throws palio.PalioException,
          java.io.IOException
Dołącza podaną treść do właśnie wykonywanego raportu. Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Parameters:
content - treść do dołączenia do raportu
Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException
java.io.UnsupportedEncodingException

appendCRLF

public void appendCRLF()
        throws palio.PalioException,
            java.io.UnsupportedEncodingException,
            java.io.IOException
Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu dosowo-windowsowym (CR LF, ascii 13 10). Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException
java.io.UnsupportedEncodingException

appendLF

public void appendLF()
       throws palio.PalioException,
           java.io.UnsupportedEncodingException,
           java.io.IOException
Dołącza do treści raportu znak końca lini w stylu uniksowym (LF, ascii 10). Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException
java.io.UnsupportedEncodingException

setProgressInfo

public void setProgressInfo(java.lang.String progressInfo)
           throws palio.PalioException
Ustawia informację o postępie generacji raportu. Wywołanie jest skuteczne tylko w obiekcie generującym raport.

Parameters:
progressInfo - informacja do ustawienia
Throws:
palio.PalioException

compressReport

public void compressReport(java.lang.Long reportId)
          throws palio.PalioException,
              java.io.IOException
Kompresuje raport o podanym id. Kompresowanie jest skuteczne tylko dla poprawnie wygenerowanych raportów w stanie gotowy (R) lub zablokowany (L), które jeszcze nie były kompresowane. Metoda zabezpiecza przed jednoczesnym kompresowaniem podanego raportu przez różne wątki jednej instancji jpalio. Kompresowanie odbywa się przez wczytanie nieskompresowanego raportu do pamięci, kompresję w pamięci i zapis do bazy, dlatego trzeba uważać na ilość wolnej pamięci.

Parameters:
reportId - id raportu do skompresowania
Throws:
palio.PalioException
java.io.IOException

truncateReportContent

public void truncateReportContent(java.lang.Long reportId)
              throws palio.PalioException
Usuwa nieskompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated". Może być stosowana do zmniejszenia objętości bazy danych. Działa tylko dla raportów w stanie gotowy (R) lub zablokowany (L). Stan flagi poprawności generacji może byc dowolny.

Parameters:
reportId - id raportu do obcięcia
Throws:
palio.PalioException

truncateReportCompressedContent

public void truncateReportCompressedContent(java.lang.Long reportId)
                   throws palio.PalioException
Usuwa skompresowaną treść raportu zastępując ją wpisem "truncated". Może być stosowana do zmniejszenia objętości bazy danych. Działa tylko dla raportów w stanie gotowy (R) lub zablokowany (L) z dostepną zawartością skompresowaną.

Parameters:
reportId - id raportu do obcięcia
Throws:
palio.PalioException

reportURL

public java.lang.String reportURL(java.lang.Long reportId)
              throws palio.PalioException
Zwraca URL do raportu o podanym id.

Parameters:
reportId - id raportu do którego ma zostać wygenerowany URL
Returns:
URL do raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

compressedReportURL

public java.lang.String compressedReportURL(java.lang.Long reportId)
                   throws palio.PalioException
Zwraca URL do raportu o podanym id w wersji skompresowanej. Funkcja nie sprawdza, czy skompresowana treść jest dostępna.

Parameters:
reportId - id raportu do którego ma zostać wygenerowany URL
Returns:
URL do raportu o podanym id
Throws:
palio.PalioException

getFormattedFileSize

public java.lang.String getFormattedFileSize(java.lang.Long fileSize,
                       java.lang.String separator,
                       java.lang.Long fractionDigits)
                   throws palio.PalioException
Zwraca podany w B rozmiar pliku w odpowiednich jednostkach (B, kB, MB, itd), 1kB=1024B, 1MB=1024kB itd. Pomiędzy wielkość a jednostki wstawiany jest podany separator, jeśli null to nic nie jest wstawiane.

Parameters:
fileSize - id raportu do którego ma zostać wygenerowany URL
separator - ciąg wstawiany pomiędzy wielkość pliku a jednostki.
fractionDigits - ile jest zwracanych cyfr części ułamkowej wielkości pliku, podanie null oznacza 0 cyfr
Returns:
rozmiar pliku w odpowiednich jednostkach
Throws:
palio.PalioException

createOrReplaceHtmlInterface

public java.lang.String createOrReplaceHtmlInterface()
                       throws palio.PalioException
Tworzy interfejs HTML (zestaw obiektów palio z tym interfejsem) do zarządzania, zlecania i pobierania raportów. Aby było możliwe korzystanie z interfejsu, należy dodać linki do stron wybranych spośród: report_module.categories, report_module.types, report_module.orders, report_module.waiting, report_module.cancelled, report_module.all, report_module.by_types, report_module.by_categories. Jeżeli strony istniały wcześniej, ich znacznik chroniona/nie oraz skojarzenia z przywilejami nie są modyfikowane.
Funkcja dodaje także referencyjny zestaw obiektów paliowych (przykładowe wykorzystanie modułu report i interfejsu).
Uwaga! Jeżeli w istniejących już obiektach tego interfejsu użytkownik wprowadził zmiany, to użycie tej funkcji nadpisze takie zmiany!

Returns:
status - "ok", "no control.txt", "no file aaa.txt bbb.txt ..."
Throws:
palio.PalioException