palio.modules
Class Util

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Util
All Implemented Interfaces:
palio.Constants, palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Util
extends palio.modules.core.Module
implements palio.Constants

Moduł udostępnia różnego rodzaju funkcje użytkowe.

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
1.7.1
Author:
Krzysztof Synowiec, Krzysztof Madyniak, Mateusz Gembarzewski, Tomasz Paciorek

Field Summary
 
Fields inherited from interface palio.Constants
DECIMAL_ZERO, INTEGER_ONE, LONG_MINUS_ONE, LONG_ONE, LONG_THREE, LONG_TWO, LONG_ZERO, STRING_EMPTY
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Util(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
static void add(java.util.Collection list1, java.util.Collection list2)
          Do zawartości pierwszej kolekcji będzie dodana zawartość drugiej kolekcji.
static void add(java.util.Collection list, java.lang.Object object)
          Dodaje dany obiekt to kolekcji
static void add(java.util.Map map1, java.util.Map map2)
           
static void add(java.util.Map map, java.lang.Object key, java.lang.Object value)
           
static java.util.Date addDay(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDay(java.util.Date)
static java.util.Date addDays(java.util.Date date, java.lang.Long days)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDays(java.util.Date, Long)
static java.util.Date addWeek(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeek(java.util.Date)
static java.util.Date addWeeks(java.util.Date date, java.lang.Long weeks)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeeks(java.util.Date, Long)
static java.lang.Object[] asArray(java.util.Collection list)
          Konwertuje kolekcję na tablicę
static java.util.LinkedList asList(java.util.Collection collection)
          Konwertuje kolekcję na listę
static java.util.List asList(java.lang.Object[] table)
          Konwertuje tablicę na listę
static java.lang.String base64(byte[] bytes)
          Koduje dane binarne do formatu BASE64.
static java.lang.Long binaryLen(byte[] value)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na length(byte[])
static java.lang.Boolean contains(java.util.List list, java.lang.Object obj)
           
static java.lang.Boolean containsKey(java.util.Map map, java.lang.Object key)
           
static java.lang.Boolean containsValue(java.util.Map map, java.lang.Object value)
           
static java.lang.String convertSearchStr(java.lang.String str)
          Konwertuje znaki '*' na '%' i '?'
static java.util.HashMap createMap(java.lang.Object[] keys, java.lang.Object[] values)
           
static java.util.HashMap createMap(java.lang.String[] paramNames)
           
static byte[] createThumbnail(byte[] imageBytes, java.lang.Long width, java.lang.Long height, java.lang.Long quality, java.lang.Long interpolationType)
          Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z tablicy bajtów
 byte[] createThumbnail(java.lang.String tableName, java.lang.String columnName, java.lang.Long id, java.lang.Long width, java.lang.Long height, java.lang.Long quality, java.lang.Long interpolationType)
          Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z bazy
static java.lang.Long dateToMillis()
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis()
static java.lang.Long dateToMillis(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis(Date)
static java.lang.Object deepFind(java.lang.Object in, java.lang.Object object)
          Funkcja pozwala wyszukiwać konkretne wartości wewn±trz wielowymiarowych struktur danych złożonych z tablic Object[] i list Collection.
static java.lang.String defaultDateFormat()
          Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()
static byte[] emptyByteTable(java.lang.Long length)
          Tworzy tablice bajtów o podanej długości.
static byte[] emptyByteTable(java.lang.Long length, java.lang.Long initValue)
          Tworzy tablice bajtów o podanej długości i inicjalizuje jej elementy podan± wartości±.
static java.util.HashMap emptyHashMap()
          Tworzy pust± hash mapę
static java.util.LinkedList emptyList()
          Tworzy pust± listę
static java.util.HashMap emptyMap()
          Tworzy pust± hash mapę
static java.util.TreeMap emptySortedMap()
          Tworzy pust± mapę sortowan± dla języka instancji.
static java.util.TreeMap emptySortedMap(java.lang.String lang)
          Tworzy pust± mapę sortowan± dla danego języka.
static java.lang.Object[] emptyTable(java.lang.Long tableLength)
          Tworzy pust± tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnion± wartościami null.
static java.lang.Object[] emptyTable(java.lang.Long tableLength, java.lang.Object initValue)
          Tworzy pust± tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnion± podanymi wartościami.
static java.lang.Long find(java.util.List list, java.lang.Object object)
          Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się warto¶ć object.
static java.lang.Long find(java.lang.Object[] table, java.lang.Object object)
          Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartość object.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.math.BigDecimal amount)
          Metoda generuje kwotę słownie w PLN.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.math.BigDecimal amount, java.lang.String type)
          Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.lang.String number)
          Metoda generuje kwotę słownie w PLN.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.lang.String number, java.lang.String type)
          Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords(java.math.BigDecimal amount, java.lang.String type, java.lang.String lang)
          Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.
static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords(java.lang.String number, java.lang.String type, java.lang.String lang)
          Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.
static java.lang.Long get(byte[] table, java.lang.Long index)
          Zwraca określony element tablicy bajtów
static java.lang.Object get(java.util.List list, java.lang.Long index)
           
static java.lang.Object get(java.util.Map map, java.lang.Object key)
           
static java.lang.Object get(java.lang.Object[] table, java.lang.Long index)
          Zwraca określony element tablicy
static java.util.LinkedList getChildren(java.util.Collection rows, java.lang.Object rootId)
          Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należ± do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze rootId .
static java.util.LinkedList getChildren(java.util.Collection rows, java.lang.Object rootId, java.lang.Boolean includeRoot)
          Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należ± do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze rootId .
static java.lang.String getClass(java.lang.Object param)
          Zwraca skrócon± nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], ..
static java.lang.String getClass(java.lang.Object param, java.lang.Boolean returnFullTypeName)
          Zwraca skrócon± lub pełn± nazwę klasy podanego parametru.
static java.util.LinkedList getColumn(java.util.Collection list, java.lang.Long columnNumber)
          Zwraca listę pojedynczych elementów wyodrębnionych z listy tablic.
static java.lang.String getDateFormat()
          Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()
static java.lang.Long getDayOfWeek()
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek()
static java.lang.Long getDayOfWeek(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek(java.util.Date)
static java.lang.Object getFromMap(java.util.Map map, java.lang.Object key)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na get(java.util.Map, Object)
static java.lang.Object getNameOfDay(java.util.Date date, java.lang.Object[] names)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDay(java.util.Date, java.lang.Object[])
static java.lang.String getNameOfDayPL(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDayPL(java.util.Date)
static java.lang.String getParamType(java.lang.Object param)
          Zwraca skrócon± nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], ..
static java.lang.String getParamType(java.lang.Object param, java.lang.Boolean returnFullTypeName)
          Zwraca skrócon± lub pełn± nazwę klasy podanego parametru.
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu.
static java.lang.Object[] getWeekDates(java.util.Date date)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.weekDates(java.util.Date)
 java.lang.String globalParamsAsString()
          Displays all global params as string
static java.lang.Long indexOf(java.util.List list, java.lang.Object object)
          Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się warto¶ć object.
 java.lang.Boolean isConnectorExist(java.lang.String connectorName)
          Zwraca true w je¶li konektor isntnieje w przeciwnym wypadku false
static java.lang.Boolean isEmpty(java.util.Collection list)
          Zwraca true jeżeli podana kolekcja jest pusta (lub null).
static java.lang.Boolean isEmpty(java.util.Map map)
          Zwraca true jeżeli podana mapa jest pusta (lub null).
static java.lang.Boolean isNotEmpty(java.util.Collection list)
          Zwraca true jeżeli podana kolekcja nie jest pusta.
static java.lang.Boolean isNotEmpty(java.util.Map map)
          Zwraca true jeżeli podana mapa nie jest pusta.
static java.lang.Long length(byte[] value)
          Zwraca długość wartości binarnej (ilość bajtów w tablicy bajtów).
static java.lang.Long length(java.util.Collection list)
          Zwraca długość kolekcji.
static java.lang.Long length(java.lang.Object[] table)
          Zwraca długość tablicy.
static java.lang.Long listLen(java.util.Collection list)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na length(java.util.Collection)
static void loremIpsum()
          Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum".
static void loremIpsum(java.lang.Long count)
          Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum".
static void loremIpsum(java.lang.Long count, java.lang.Long seed)
          Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum".
static java.lang.Boolean mapContains(java.util.Map map, java.lang.Object key)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na containsKey(java.util.Map, Object)
static java.lang.Object mapGet(java.util.Map map, java.lang.Object key)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na get(java.util.Map, Object)
static java.lang.Object[] mapKeys(java.util.Map map)
           
static java.lang.Long mapSize(java.util.Map map)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na size(java.util.Map)
static java.util.Collection mapValues(java.util.Map map)
           
static void put(java.util.Map map, java.lang.Object key, java.lang.Object value)
           
static void putIntoMap(java.util.Map map, java.lang.Object key, java.lang.Object value)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na put(java.util.Map, Object, Object)
static void remove(java.util.Collection list, java.lang.Object object)
          Usuwa dany obiekt z kolekcji
static void remove(java.util.Map map, java.lang.Object key)
           
static void removeAll(java.util.Collection list, java.lang.Object object)
          Usuwa wszystkie wyst±pienia danego obiektu z kolekcji
static void removeFromMap(java.util.Map map, java.lang.Object key)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na remove(java.util.Map, Object)
static void removeIndex(java.util.List list, java.lang.Long index)
          Usuwa obiekt o podanym indeksie z kolekccji
static java.lang.String removePath(java.lang.String fileName)
          Kasuje ścieżkę z podanego ci±gu pozostawiaj±c sam± nazwę pliku, czyli szuka ostatniego wyst±pienia znaku "\" lub "/" i zwraca to, co znajduje się za tym znakiem.
static void reverse(java.util.List list)
          Odwraca koleność elementów w liście.
static java.lang.Object[] reverse(java.lang.Object[] table)
          Zwraca now± tablicę z odrócon± kolejności± obiektów w stosunku do table.
static java.util.Date rollDate(java.util.Date date, java.lang.String unit, java.lang.Long amount)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.roll(java.util.Date, java.lang.String, java.lang.Long)
static byte[] serialize(java.lang.Object object)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na serializeWrite(java.lang.Object)
static java.lang.Object serializeRead(byte[] array)
          Wczytuje poprzednio zserializowany obiekt.
static byte[] serializeWrite(java.lang.Object object)
          Serializuje podany obiekt.
static void set(byte[] table, java.lang.Long index, java.lang.Long value)
          Wstawia podan± wartość jako n-ty element tablicy bajtów
static void set(java.util.List list, java.lang.Long index, java.lang.Object value)
           
static void set(java.lang.Object[] table, java.lang.Long index, java.lang.Object value)
          Wstawia podan± wartość jako n-ty element tablicy
static java.util.Date shiftCurrentDate(java.lang.String unit, java.lang.Long amount)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(String, Long)
static java.util.Date shiftDate(java.util.Date date, java.lang.String unit, java.lang.Long amount)
          Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(Date, String, Long)
static java.lang.Long size(java.util.Map map)
          Zwraca wielkość mapy
 java.util.List sort(java.util.List list, java.lang.Long columnNumber)
          Sortuje podan± listę tablic obiektów, otrzyman± np. w wyniku wykonania funkcji sql.read.
 java.util.List sort(java.util.List list, java.lang.Long columnNumber, java.lang.Boolean ascentSort, java.lang.Boolean nullsLast, java.lang.Boolean caseSensitive)
          Sortuje podan± listę tablic obiektów, otrzyman± np. w wyniku wykonania funkcji sql.read.
static void sort(java.lang.Object[] table)
          Sortuje tablicę obiektów dla języka instancji.
static void sort(java.lang.Object[] table, java.lang.String lang)
          Sortuje tablicę obiektów dla danego języka.
static java.util.List subList(java.util.List list, java.lang.Long from, java.lang.Long to)
          Wyci±ga fragment listy od indeksu from (wł±cznie) do indeksu to (wył±cznie).
static java.util.Date sysDate()
          Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.sysDate()
static java.lang.Long tableFind(java.lang.Object[] table, java.lang.Object object)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na find(Object[], Object)
static java.lang.Object tableGet(java.lang.Object[] values, java.lang.Long nr)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na get(Object[], Long)
static java.lang.Long tableLen(java.lang.Object[] values)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na length(Object[])
static void tableSet(java.lang.Object[] values, java.lang.Long nr, java.lang.Object value)
          Deprecated. Funkcja zamieniona na set(Object[], Long, Object)
static byte[] toByteTable(java.lang.Object[] longTable)
          Tworzy tablicę bajtów z wartościami odpowiadaj±cymi wartościom z podanej tablicy obiektów.
static java.lang.String toHexString(byte[] bytes)
          Zamienia bajty na ich szestnastkow± reprezentację tekstow±.
static java.lang.String toHexString(byte[] bytes, java.lang.String delim)
          Zamienia bajty na ich szestnastkow± reprezentację tekstow±.
static java.lang.Object[] toLongTable(byte[] byteTable)
          Tworzy tablicę obiektów Long z wartościami odpowiadaj±cymi wartościom z podanej tablicy bajtów.
static java.lang.Object[] toLongTable(java.lang.Object[] table)
          Tworzy kopię tablicy table z wartościami przekonwertowanymi do typu Long.
static java.lang.String urlDecode(java.lang.String s)
          Dekoduje ci±g znaków zakodowany metod± urlEncode Od jPALIO 7.0.32 nie jest wymagany do poprawnego przesyłania znaków narodowych przez URL metod± GET
static java.lang.String urlEncode(java.lang.String s)
          Deprecated.  
static java.lang.String urlEncodeAll(java.lang.String s)
          Koduje ci±g znaków do postaci "x-www-form-urlencoded".
static byte[] writeObject(java.lang.Object object)
           
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Util

public Util(palio.Instance instance,
      java.util.Properties parameters)
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu.

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

asList

public static java.util.List asList(java.lang.Object[] table)
Konwertuje tablicę na listę

Parameters:
table - tablica

asList

public static java.util.LinkedList asList(java.util.Collection collection)
Konwertuje kolekcję na listę


get

public static java.lang.Object get(java.lang.Object[] table,
                  java.lang.Long index)
Zwraca określony element tablicy

Parameters:
table - tablica wartości
index - numer elementu, który ma zostać zwrócony (pocz±wszy od 0)

set

public static void set(java.lang.Object[] table,
            java.lang.Long index,
            java.lang.Object value)
Wstawia podan± wartość jako n-ty element tablicy

Parameters:
table - tablica wartości
index - numer elementu, pod który ma zostać wstawiona podana wartość (pocz±wszy od 0)
value - wartość do wstawienia

length

public static java.lang.Long length(java.lang.Object[] table)
Zwraca długość tablicy.

Parameters:
table - tablica wartości

find

public static java.lang.Long find(java.lang.Object[] table,
                 java.lang.Object object)
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartość object. Należy pamiętać, żeby typ wartości object był zgodny za typami w tabeli table. Jeżeli wartość object nie zostanie znaleziona, zostanie zwrócona wartość null

Parameters:
table - tablica wartości
object - szukana wartość

find

public static java.lang.Long find(java.util.List list,
                 java.lang.Object object)
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się warto¶ć object. Należy pamiętać, żeby typ warto¶ci object był zgodny za typami w tabeli table. Jeżeli warto¶ć object nie zostanie znaleziona, zostanie zwrócona warto¶ć null

Parameters:
list - lista warto¶ci
object - szukana warto¶ć
Since:
jPALIO 7.4.68

indexOf

public static java.lang.Long indexOf(java.util.List list,
                   java.lang.Object object)
Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się warto¶ć object. Należy pamiętać, żeby typ warto¶ci object był zgodny za typami w tabeli table. Jeżeli warto¶ć object nie zostanie znaleziona, zostanie zwrócona warto¶ć -1

Parameters:
list - lista warto¶ci
object - szukana warto¶ć
Since:
jPALIO 7.4.68

sort

public static void sort(java.lang.Object[] table)
Sortuje tablicę obiektów dla języka instancji. Obiekty musz± być tego samego typu, który musi implementować interfejs Comparable.

Parameters:
table - tablica do posortowania

sort

public static void sort(java.lang.Object[] table,
            java.lang.String lang)
Sortuje tablicę obiektów dla danego języka. Obiekty musz± być tego samego typu, który musi implementować interfejs Comparable.

Parameters:
table - tablica do posortowania
lang - języlk, np. "en", "pl", "de"
Since:
jPALIO 7.2.35, module 1.5.0

reverse

public static java.lang.Object[] reverse(java.lang.Object[] table)
Zwraca now± tablicę z odrócon± kolejności± obiektów w stosunku do table.


get

public static java.lang.Long get(byte[] table,
                 java.lang.Long index)
Zwraca określony element tablicy bajtów

Parameters:
table - tablica bajtów
index - numer elementu, który ma zostać zwrócony (pocz±wszy od 0)
Returns:
wskazany element tablicy

set

public static void set(byte[] table,
            java.lang.Long index,
            java.lang.Long value)
Wstawia podan± wartość jako n-ty element tablicy bajtów

Parameters:
table - tablica bajtów
index - numer elementu, pod który ma zostać wstawiona podana wartość (pocz±wszy od 0)
value - wartość do wstawienia

length

public static java.lang.Long length(byte[] value)
Zwraca długość wartości binarnej (ilość bajtów w tablicy bajtów).

Parameters:
value - wartość binarna (tablica bajtów)
Returns:
długość tablicy bajtów

emptyByteTable

public static byte[] emptyByteTable(java.lang.Long length)
Tworzy tablice bajtów o podanej długości. Tablica nie jest czyszczona, elementy mog± mieć przypadkowe wartości.

Parameters:
length - długość tworzonej tablicy
Returns:
tablica bajtów

emptyByteTable

public static byte[] emptyByteTable(java.lang.Long length,
                  java.lang.Long initValue)
Tworzy tablice bajtów o podanej długości i inicjalizuje jej elementy podan± wartości±.

Parameters:
length - długość tworzonej tablicy
initValue - wartość, któr± maj± być zainicjalizowane elementy tablicy
Returns:
tablica bajtów

toLongTable

public static java.lang.Object[] toLongTable(byte[] byteTable)
Tworzy tablicę obiektów Long z wartościami odpowiadaj±cymi wartościom z podanej tablicy bajtów.

Parameters:
byteTable - tablica bajtów do zamiany na tablicę obiektów typu Long
Returns:
tablica Object[] zawieraj±ca wartości typu Long

toLongTable

public static java.lang.Object[] toLongTable(java.lang.Object[] table)
Tworzy kopię tablicy table z wartościami przekonwertowanymi do typu Long.


toByteTable

public static byte[] toByteTable(java.lang.Object[] longTable)
Tworzy tablicę bajtów z wartościami odpowiadaj±cymi wartościom z podanej tablicy obiektów. Podana tablica musi zawierać wartości typu Long.

Parameters:
longTable - tablica Object[] obiektów typu Long do zamiany na tablicę bajtów
Returns:
tablica bajtów

emptyList

public static java.util.LinkedList emptyList()
Tworzy pust± listę


length

public static java.lang.Long length(java.util.Collection list)
Zwraca długość kolekcji.

Parameters:
list - kolekcja

add

public static void add(java.util.Collection list1,
            java.util.Collection list2)
Do zawartości pierwszej kolekcji będzie dodana zawartość drugiej kolekcji.

Parameters:
list1 - kolekcja1
list2 - kolekcja2

add

public static void add(java.util.Collection list,
            java.lang.Object object)
Dodaje dany obiekt to kolekcji

Parameters:
list - kolekcja
object - obiekt

remove

public static void remove(java.util.Collection list,
             java.lang.Object object)
Usuwa dany obiekt z kolekcji

Parameters:
list - kolekcja
object - obiekt

removeIndex

public static void removeIndex(java.util.List list,
                java.lang.Long index)
Usuwa obiekt o podanym indeksie z kolekccji

Parameters:
list - lista
index - index of object to be removed
Since:
jPALIO 7.2.54, module 1.4.3

removeAll

public static void removeAll(java.util.Collection list,
               java.lang.Object object)
Usuwa wszystkie wyst±pienia danego obiektu z kolekcji

Parameters:
list - kolekcja
object - obiekt

subList

public static java.util.List subList(java.util.List list,
                   java.lang.Long from,
                   java.lang.Long to)
Wyci±ga fragment listy od indeksu from (wł±cznie) do indeksu to (wył±cznie).

Parameters:
list - lista źródłowa
from - pocz±tkowy indeks podlisty (wł±cznie)
to - końcowy indeks podlisty (wył±cznie)

asArray

public static java.lang.Object[] asArray(java.util.Collection list)
Konwertuje kolekcję na tablicę

Parameters:
list - kolekcja

reverse

public static void reverse(java.util.List list)
Odwraca koleność elementów w liście.


getColumn

public static java.util.LinkedList getColumn(java.util.Collection list,
                       java.lang.Long columnNumber)
Zwraca listę pojedynczych elementów wyodrębnionych z listy tablic. Użyteczne przy pobieraniu pojedynczej kolumny za pomocš $sql.read.

Parameters:
list - wejściowa lista tablic (wiersz)
columnNumber - numer kolumny w wierszu

sort

public java.util.List sort(java.util.List list,
              java.lang.Long columnNumber,
              java.lang.Boolean ascentSort,
              java.lang.Boolean nullsLast,
              java.lang.Boolean caseSensitive)
Sortuje podan± listę tablic obiektów, otrzyman± np. w wyniku wykonania funkcji sql.read. Tablice obiektów s± porównywane wg wybranej pozycji z tablicy.
Jeśli tablica jest zbyt krótka w stosunku do podanego numeru pozycji po której sortujemy lub null, to taka porównywana wartość jest traktowana jak null. Jeśli porównywane obiekty listy nie będ± tablicami, to odpowiadaj±ce im wartości będ± traktowane jak null.
UWAGA! Funkcja nie tworzy kopii przekazanej listy, posortowany zostanie przekazany oryginał.

Parameters:
list - lista elementów Object[] do posortowania
columnNumber - numer pozycji w porównywanych tablicach, zawieraj±cej porównywane wartości (numerowane od 0)
ascentSort - czy sortowanie rosn±ce (true) czy malej±ce (false)
nullsLast - czy wartości null umieszczać przy sortowaniu rosn±cym na pocz±tku (false) czy na końcu (true), przy sortowaniu malej±cym odwrotnie
caseSensitive - przy porównywaniu pozycji tablicy jako stringów s± rozróżniane małe i duże litery
Returns:
posortowana lista

sort

public java.util.List sort(java.util.List list,
              java.lang.Long columnNumber)
Sortuje podan± listę tablic obiektów, otrzyman± np. w wyniku wykonania funkcji sql.read. Tablice obiektów s± porównywane wg wybranej pozycji z tablicy.

Parameters:
list - lista elementów Object[] do posortowania
columnNumber - numer pozycji w porównywanych tablicach, zawieraj±cej porównywane wartości (numerowane od 0)
Returns:
posortowana lista
See Also:
sort(java.util.List, Long, Boolean, Boolean, Boolean)

isEmpty

public static java.lang.Boolean isEmpty(java.util.Collection list)
Zwraca true jeżeli podana kolekcja jest pusta (lub null).

Parameters:
list - kolekcja do sprawdzenia

isNotEmpty

public static java.lang.Boolean isNotEmpty(java.util.Collection list)
Zwraca true jeżeli podana kolekcja nie jest pusta.

Parameters:
list - kolekcja do sprawdzenia

isEmpty

public static java.lang.Boolean isEmpty(java.util.Map map)
Zwraca true jeżeli podana mapa jest pusta (lub null).

Parameters:
map - mapa do sprawdzenia

isNotEmpty

public static java.lang.Boolean isNotEmpty(java.util.Map map)
Zwraca true jeżeli podana mapa nie jest pusta.

Parameters:
map - mapa do sprawdzenia

get

public static java.lang.Object get(java.util.List list,
                  java.lang.Long index)
Parameters:
list -
index -

set

public static void set(java.util.List list,
            java.lang.Long index,
            java.lang.Object value)
Parameters:
list -
index -
value -

deepFind

public static java.lang.Object deepFind(java.lang.Object in,
                    java.lang.Object object)
Funkcja pozwala wyszukiwać konkretne wartości wewn±trz wielowymiarowych struktur danych złożonych z tablic Object[] i list Collection. Jeżeli podana wartość zostanie znaleziona funkcja zwraca jej strukturę nadrzędn±. Przykład:
Mamy wczytane z bazy danych dane o osobach: $sql.read("select ID,IMIE,NAZWISKO from PERSONS").
Chcemy się dowiedzieć czy na liście jest osoba o ID=33 i jakie ma nazwisko: $util.deepFind($persons, 33).
W wyniku dostaniemy strukturę nadrzędna względem wartości 33, czyli cały wiersz: [33, Jan, Kowalski].

Parameters:
in - dowolna struktura zagnieżdzona składaj±ca się z list, tablic i "wartości atomowych"
object - wartość do wyszukania (niekoniecznie "atomowa", może to być lista lub tablica)
Returns:
struktura będ±ca powyżej znalezionej wartości lub null, jeśli wartość nie została znaleziona

size

public static java.lang.Long size(java.util.Map map)
Zwraca wielkość mapy

Parameters:
map - mapa

add

public static void add(java.util.Map map1,
            java.util.Map map2)
Parameters:
map1 -
map2 -

add

public static void add(java.util.Map map,
            java.lang.Object key,
            java.lang.Object value)
Parameters:
map -
key -
value -

contains

public static java.lang.Boolean contains(java.util.List list,
                     java.lang.Object obj)
Parameters:
map -
key -
Since:
jPALIO 7.4.68

containsKey

public static java.lang.Boolean containsKey(java.util.Map map,
                      java.lang.Object key)
Parameters:
map -
key -

containsValue

public static java.lang.Boolean containsValue(java.util.Map map,
                       java.lang.Object value)
Parameters:
map -
value -

mapValues

public static java.util.Collection mapValues(java.util.Map map)
Parameters:
map -

mapKeys

public static java.lang.Object[] mapKeys(java.util.Map map)
Parameters:
map -

put

public static void put(java.util.Map map,
            java.lang.Object key,
            java.lang.Object value)
Parameters:
map -
key -
value -

get

public static java.lang.Object get(java.util.Map map,
                  java.lang.Object key)
Parameters:
map -
key -

remove

public static void remove(java.util.Map map,
             java.lang.Object key)
Parameters:
map -
key -

createMap

public static java.util.HashMap createMap(java.lang.Object[] keys,
                     java.lang.Object[] values)
                  throws palio.PalioException
Parameters:
keys -
values -
Returns:
HashMap
Throws:
palio.PalioException

createMap

public static java.util.HashMap createMap(java.lang.String[] paramNames)
Parameters:
paramNames -

emptyMap

public static java.util.HashMap emptyMap()
Tworzy pust± hash mapę


emptyHashMap

public static java.util.HashMap emptyHashMap()
Tworzy pust± hash mapę


emptySortedMap

public static java.util.TreeMap emptySortedMap()
Tworzy pust± mapę sortowan± dla języka instancji.


emptySortedMap

public static java.util.TreeMap emptySortedMap(java.lang.String lang)
Tworzy pust± mapę sortowan± dla danego języka.

Parameters:
lang - języlk, np. "en", "pl", "de"
Since:
jPALIO 7.2.35, module 1.5.0

emptyTable

public static java.lang.Object[] emptyTable(java.lang.Long tableLength)
Tworzy pust± tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnion± wartościami null.

Parameters:
tableLength - liczba elementów tablicy
Returns:
utworzona tablica

emptyTable

public static java.lang.Object[] emptyTable(java.lang.Long tableLength,
                      java.lang.Object initValue)
Tworzy pust± tabelę obiektów o podanej liczbie elementów wypełnion± podanymi wartościami.

Parameters:
tableLength - liczba elementów tablicy
initValue - warto¶ć, któr± zostanie wypełniona tablica
Returns:
utworzona tablica

base64

public static java.lang.String base64(byte[] bytes)
Koduje dane binarne do formatu BASE64.

Parameters:
bytes - dane binarne
Returns:
dane w kodzie BASE64

convertSearchStr

public static java.lang.String convertSearchStr(java.lang.String str)
Konwertuje znaki '*' na '%' i '?' na '_' w podanym ci±gu znaków.

Parameters:
str - ci±g znaków do zmiany

removePath

public static java.lang.String removePath(java.lang.String fileName)
Kasuje ścieżkę z podanego ci±gu pozostawiaj±c sam± nazwę pliku, czyli szuka ostatniego wyst±pienia znaku "\" lub "/" i zwraca to, co znajduje się za tym znakiem.

Parameters:
fileName - Nazwa pliku wraz ze ścieżk±
Returns:
Zwraca nazwę pliku bez ścieżki. Zwraca null jeśli fileName==null lub podano sam± ścieżkę (ci±g zakonczony znakiem "\" lub "/").

formatMoneyAmountUsingWords

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords(java.lang.String number,
                              java.lang.String type,
                              java.lang.String lang)
Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.

Parameters:
number - ammount
type - kody walut [PLN, EUR, USD, GBP]
lang - język [pl, en] * @since jPALIO 7.4.103
Throws:
palio.PalioException

formatMoneyAmountUsingWords

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords(java.math.BigDecimal amount,
                              java.lang.String type,
                              java.lang.String lang)
                          throws palio.PalioException
Metoda generuje kwotę słownie dla wybranej waluty w wybranym języku.

Parameters:
number - ammount
type - kody walut [PLN, EUR, USD, GBP]
lang - język [pl, en] * @since jPALIO 7.4.103
Throws:
palio.PalioException

formatMoneyAmountUsingWords_PL

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.lang.String number,
                               java.lang.String type)
Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.

Parameters:
number - ammount
type - kody walut [PLN, EUR, USD, GBP]
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.2.54

formatMoneyAmountUsingWords_PL

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.math.BigDecimal amount)
                            throws palio.PalioException
Metoda generuje kwotę słownie w PLN.

Parameters:
amount - kwota
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.2.54, module 1.0.0

formatMoneyAmountUsingWords_PL

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.lang.String number)
Metoda generuje kwotę słownie w PLN.

Parameters:
number - kwota
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.2.54, module 1.0.0

formatMoneyAmountUsingWords_PL

public static java.lang.String formatMoneyAmountUsingWords_PL(java.math.BigDecimal amount,
                               java.lang.String type)
                            throws palio.PalioException
Metoda generuje kwotę słownie dla dowolnych walut.

Parameters:
amount - kwota
type - kody walut [PLN, EUR, USD, GBP]
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.2.54

getParamType

public static java.lang.String getParamType(java.lang.Object param)
Zwraca skrócon± nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], .. Funkcja służy do debugowania kodu jPalio.


getParamType

public static java.lang.String getParamType(java.lang.Object param,
                      java.lang.Boolean returnFullTypeName)
Zwraca skrócon± lub pełn± nazwę klasy podanego parametru. Funkcja służy do debugowania kodu jPalio.


getClass

public static java.lang.String getClass(java.lang.Object param)
Zwraca skrócon± nazwę klasy podanego parametru, np: Date, String, byte[], .. Funkcja służy do debugowania kodu jPalio.

Since:
jPALIO 8.0.4

getClass

public static java.lang.String getClass(java.lang.Object param,
                    java.lang.Boolean returnFullTypeName)
Zwraca skrócon± lub pełn± nazwę klasy podanego parametru. Funkcja służy do debugowania kodu jPalio.

Since:
jPALIO 8.0.4

createThumbnail

public byte[] createThumbnail(java.lang.String tableName,
               java.lang.String columnName,
               java.lang.Long id,
               java.lang.Long width,
               java.lang.Long height,
               java.lang.Long quality,
               java.lang.Long interpolationType)
            throws palio.PalioException
Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z bazy

Parameters:
tableName - nazwa tabeli
columnName - nazwa kolumny z blobem
id - numer indeksu (zawsze kolumna 'id')
width - nowa szerokość (maksymalna)
height - nowa wysokość (maksymalna)
quality - jakość jpega wynikowego (0..100)
interpolationType - typ interpolacji (0=NEAREST_NEIGHBOR, 1=BILINEAR, 2=BICUBIC)
Returns:
tablice bajtów z obrazkiem
Throws:
palio.PalioException

isConnectorExist

public java.lang.Boolean isConnectorExist(java.lang.String connectorName)
Zwraca true w je¶li konektor isntnieje w przeciwnym wypadku false

Parameters:
connectorName - nazwa konektora
Since:
jPALIO 7.4.68, module 1.5.1

createThumbnail

public static byte[] createThumbnail(byte[] imageBytes,
                   java.lang.Long width,
                   java.lang.Long height,
                   java.lang.Long quality,
                   java.lang.Long interpolationType)
               throws palio.PalioException
Tworzy proporcjonalnie przeskalowany obraz z bloba pobranego z tablicy bajtów

Parameters:
imageBytes - tablica bajtów obrazu wejściowego
width - nowa szerokość (maksymalna)
height - nowa wysokość (maksymalna)
quality - jakość jpega wynikowego (0..100)
interpolationType - typ interpolacji (0=NEAREST_NEIGHBOR, 1=BILINEAR, 2=BICUBIC)
Returns:
tablice bajtów z obrazkiem
Throws:
palio.PalioException

loremIpsum

public static void loremIpsum(java.lang.Long count,
               java.lang.Long seed)
Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum". Ta wersja po prostu wypisuje predefiniowane zdania. Zdania s± wypisywane po kolei.

Parameters:
count - Ilość zdań do wypisania.
seed - Pozycja startowa w tablicy predefiniowanych zdań (lub dowolna losowa liczba).

loremIpsum

public static void loremIpsum(java.lang.Long count)
Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum". Ta wersja po prostu wypisuje predefiniowane zdania. Każde zdanie jest wybierane losowo.

Parameters:
count - Ilość zdań do wypisania.

loremIpsum

public static void loremIpsum()
Prosty generator kontentu znany pod nazw± "Lorem ipsum". Najlepiej używać wersji z parametrami.


getChildren

public static java.util.LinkedList getChildren(java.util.Collection rows,
                        java.lang.Object rootId)
Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należ± do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze
 rootId
 
. Dane
 rows
 
zazwyczaj pochodz± z wywołania zapytania "SELECT id,parent_id,... FROM tabelka;" i NIE SĄ modyfikowane wewn±trz funkcji.

Parameters:
rows - Dane wejściowe, lista tablic [id, parent_id, ...].
rootId - Identyfikator korzenia drzewa. Wartość null jest odrzucana.

getChildren

public static java.util.LinkedList getChildren(java.util.Collection rows,
                        java.lang.Object rootId,
                        java.lang.Boolean includeRoot)
Funkcja zwraca te wiersze z listy, które należ± do poddrzewa z korzeniem o identyfikatorze
 rootId
 
. Dane
 rows
 
zazwyczaj pochodz± z wywołania zapytania "SELECT id,parent_id,... FROM tabelka;" i NIE SĄ modyfikowane wewn±trz funkcji.

Parameters:
rows - Dane wejściowe, lista tablic [id, parent_id, ...].
rootId - Identyfikator korzenia drzewa. Wartość null jest odrzucana.
includeRoot - Mówi, czy do listy wyników doł±czyć korzeń o identyfikatorze rootId.

urlEncode

@Deprecated
public static java.lang.String urlEncode(java.lang.String s)
Deprecated. 

Koduje ci±g znaków do postaci "x-www-form-urlencoded". Od jPALIO 7.0.32 nie jest wymagany do poprawnego przesyłania znaków narodowych przez URL metod± GET

Parameters:
s - Ci±g znaków do zakodowania
Returns:
Zakodowany ci±g znaków

urlDecode

public static java.lang.String urlDecode(java.lang.String s)
Dekoduje ci±g znaków zakodowany metod± urlEncode Od jPALIO 7.0.32 nie jest wymagany do poprawnego przesyłania znaków narodowych przez URL metod± GET

Parameters:
s - ci±g znaków do odkodowania
Returns:
odkodowany ci±g znaków

urlEncodeAll

public static java.lang.String urlEncodeAll(java.lang.String s)
Koduje ci±g znaków do postaci "x-www-form-urlencoded". Jest to np. niezbędne przy przekazywaniu w URL'u strony znaków typu znaczeniowych typu [&=/] Tej funkcji powiino się używać wył±cznie do konwertowania samych zmiennych a nie całych adresów URL.

Parameters:
s - Ci±g znaków do zakodowania
Returns:
Zakodowany ci±g znaków
Since:
jPALIO 7.0.32, module 1.3.0

listLen

@Deprecated
public static java.lang.Long listLen(java.util.Collection list)
Deprecated. Funkcja zamieniona na length(java.util.Collection)

Zwraca długość kolekcji.

Parameters:
list - kolekcja
See Also:
length(java.util.Collection)

mapSize

@Deprecated
public static java.lang.Long mapSize(java.util.Map map)
Deprecated. Funkcja zamieniona na size(java.util.Map)

Zwraca wielkość mapy.

Parameters:
map - mapa
See Also:
size(java.util.Map)

dateToMillis

@Deprecated
public static java.lang.Long dateToMillis(java.util.Date date)
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis(Date)

See Also:
Time.toMillis(Date)

dateToMillis

@Deprecated
public static java.lang.Long dateToMillis()
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.toMillis()

See Also:
Time.toMillis()

tableGet

@Deprecated
public static java.lang.Object tableGet(java.lang.Object[] values,
                          java.lang.Long nr)
Deprecated. Funkcja zamieniona na get(Object[], Long)

Zwraca n-ty element z tablicy wartości.

Parameters:
values - tablica wartości
nr - numer elementu, która ma zostać zwrócony (pocz±wszy od 0)
See Also:
get(Object[], Long)

tableSet

@Deprecated
public static void tableSet(java.lang.Object[] values,
                    java.lang.Long nr,
                    java.lang.Object value)
Deprecated. Funkcja zamieniona na set(Object[], Long, Object)

Wstawia podan± wartość jako n-ty element tablicy

Parameters:
values - tablica wartości
nr - numer elementu, pod który ma zostać wstawiona podana wartość (pocz±wszy od 0)
value - wartość do wstawienia
See Also:
tableSet(Object[], Long, Object)

tableLen

@Deprecated
public static java.lang.Long tableLen(java.lang.Object[] values)
Deprecated. Funkcja zamieniona na length(Object[])

Zwraca długość tablicy.

Parameters:
values - tablica wartości
See Also:
length(Object[])

binaryLen

@Deprecated
public static java.lang.Long binaryLen(byte[] value)
Deprecated. Funkcja zamieniona na length(byte[])

Zwraca długość wartości binarnej (ilość bajtów).

Parameters:
value - wartość binarna (tablica bajtów)
See Also:
length(byte[])

getDateFormat

@Deprecated
public static java.lang.String getDateFormat()
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()

See Also:
Time.defaultFormat()

defaultDateFormat

@Deprecated
public static java.lang.String defaultDateFormat()
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.defaultFormat()

See Also:
Time.defaultFormat()

sysDate

@Deprecated
public static java.util.Date sysDate()
Deprecated. Funkcja zamieniona na Time.sysDate()

See Also:
Time.sysDate()

mapContains

@Deprecated
public static java.lang.Boolean mapContains(java.util.Map map,
                            java.lang.Object key)
Deprecated. Funkcja zamieniona na containsKey(java.util.Map, Object)

See Also:
containsKey(java.util.Map, Object)

mapGet

@Deprecated
public static java.lang.Object mapGet(java.util.Map map,
                         java.lang.Object key)
Deprecated. Funkcja zamieniona na get(java.util.Map, Object)

See Also:
get(java.util.Map, Object)

putIntoMap

@Deprecated
public static void putIntoMap(java.util.Map map,
                     java.lang.Object key,
                     java.lang.Object value)
Deprecated. Funkcja zamieniona na put(java.util.Map, Object, Object)

See Also:
put(java.util.Map, Object, Object)

removeFromMap

@Deprecated
public static void removeFromMap(java.util.Map map,
                      java.lang.Object key)
Deprecated. Funkcja zamieniona na remove(java.util.Map, Object)

See Also:
remove(java.util.Map, Object)

getFromMap

@Deprecated
public static java.lang.Object getFromMap(java.util.Map map,
                           java.lang.Object key)
Deprecated. Funkcja zamieniona na get(java.util.Map, Object)

See Also:
get(java.util.Map, Object)

addDay

@Deprecated
public static java.util.Date addDay(java.util.Date date)
               throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDay(java.util.Date)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.addDay(java.util.Date)

addDays

@Deprecated
public static java.util.Date addDays(java.util.Date date,
                        java.lang.Long days)
               throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addDays(java.util.Date, Long)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.addDays(java.util.Date, Long)

addWeek

@Deprecated
public static java.util.Date addWeek(java.util.Date date)
               throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeek(java.util.Date)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.addWeek(java.util.Date)

addWeeks

@Deprecated
public static java.util.Date addWeeks(java.util.Date date,
                         java.lang.Long weeks)
                throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.addWeeks(java.util.Date, Long)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.addWeeks(java.util.Date, Long)

shiftCurrentDate

@Deprecated
public static java.util.Date shiftCurrentDate(java.lang.String unit,
                             java.lang.Long amount)
                    throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(String, Long)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.shift(String, Long)

shiftDate

@Deprecated
public static java.util.Date shiftDate(java.util.Date date,
                         java.lang.String unit,
                         java.lang.Long amount)
                throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.shift(Date, String, Long)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.shift(Date, String, Long)

getDayOfWeek

@Deprecated
public static java.lang.Long getDayOfWeek()
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek()

See Also:
Time.dayOfWeek()

getDayOfWeek

@Deprecated
public static java.lang.Long getDayOfWeek(java.util.Date date)
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.dayOfWeek(java.util.Date)

See Also:
Time.dayOfWeek(java.util.Date)

getNameOfDay

@Deprecated
public static java.lang.Object getNameOfDay(java.util.Date date,
                            java.lang.Object[] names)
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDay(java.util.Date, java.lang.Object[])

See Also:
Time.nameOfDay(java.util.Date, java.lang.Object[])

getNameOfDayPL

@Deprecated
public static java.lang.String getNameOfDayPL(java.util.Date date)
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.nameOfDayPL(java.util.Date)

See Also:
Time.nameOfDayPL(java.util.Date)

rollDate

@Deprecated
public static java.util.Date rollDate(java.util.Date date,
                         java.lang.String unit,
                         java.lang.Long amount)
                throws palio.PalioException
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.roll(java.util.Date, java.lang.String, java.lang.Long)

Throws:
palio.PalioException
See Also:
Time.roll(java.util.Date, java.lang.String, java.lang.Long)

getWeekDates

@Deprecated
public static java.lang.Object[] getWeekDates(java.util.Date date)
Deprecated. Od wersji 1.12 modułu funkcja zamieniona na Time.weekDates(java.util.Date)

See Also:
Time.weekDates(java.util.Date)

tableFind

@Deprecated
public static java.lang.Long tableFind(java.lang.Object[] table,
                         java.lang.Object object)
Deprecated. Funkcja zamieniona na find(Object[], Object)

Zwraca nr elementu tablicy w którym znajduję się wartość object. Należy pamiętać, żeby typ wartości object był zgodny za typami w tabeli table. Jeżeli wartość object nie zostanie znaleziona, zostanie zwrócona wartość null

Parameters:
table - tablica wartości
object - szukane słowo
See Also:
find(Object[], Object)

toHexString

public static java.lang.String toHexString(byte[] bytes)
Zamienia bajty na ich szestnastkow± reprezentację tekstow±.

Parameters:
bytes - dane do zamiany
Returns:
reprezentacja szestnastkowa danych

toHexString

public static java.lang.String toHexString(byte[] bytes,
                      java.lang.String delim)
Zamienia bajty na ich szestnastkow± reprezentację tekstow±. Pomiędzy każdy bajt wstawia podany rozgranicznik.

Parameters:
bytes - dane do zamiany
Returns:
reprezentacja szestnastkowa danych

serialize

@Deprecated
public static byte[] serialize(java.lang.Object object)
            throws java.io.IOException
Deprecated. Funkcja zamieniona na serializeWrite(java.lang.Object)

Throws:
java.io.IOException

serializeWrite

public static byte[] serializeWrite(java.lang.Object object)
               throws java.io.IOException
Serializuje podany obiekt. Obiekt musi dać się całkowicie zserializować! Funkcja nadaje się tylko do niewielkich obiektów!

Throws:
java.io.IOException
Since:
jPALIO 7.0.27, module 1.2.5

serializeRead

public static java.lang.Object serializeRead(byte[] array)
                   throws java.io.IOException,
                       java.lang.ClassNotFoundException
Wczytuje poprzednio zserializowany obiekt. Funkcja nadaje się tylko do niewielkich obiektów!

Throws:
java.io.IOException
java.lang.ClassNotFoundException
Since:
jPALIO 7.0.27, module 1.2.5

writeObject

public static byte[] writeObject(java.lang.Object object)
             throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

globalParamsAsString

public java.lang.String globalParamsAsString()
Displays all global params as string

Since:
jPALIO 6.8.4, module 1.2.5