palio.modules
Class Newsletter

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Newsletter
All Implemented Interfaces:
palio.Constants, palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Newsletter
extends palio.modules.core.Module
implements palio.Constants

Newsletter - Moduł do rozsyłania wiadomości e-mail do grup subskrybentów. Możliwe statusy występujące w tym module: [C]reated, [A]ctive, [B]locked, [F]inished, [E]rror, [D]eleted, [S]uspended, [I]nterrupted. Możliwe skróty (symbole) występujące w tym module: [H]TML, [T]ext, [P]rywatnie, [F]irma, [R]edakcja.

Moduł trzeba dodać w konfiguracji instancji jPalio.

Dodatkowo w konfiguracji można podać parametr "connector".

Version:
1.3.6
Author:
Mateusz Gembarzewski, Krzysztof Madyniak, Damian Mański

Field Summary
static java.lang.String PARAM_CMS_NEWSLETTER_HOST
           
 
Fields inherited from interface palio.Constants
DECIMAL_ZERO, INTEGER_ONE, LONG_MINUS_ONE, LONG_ONE, LONG_THREE, LONG_TWO, LONG_ZERO, STRING_EMPTY
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Newsletter(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
 void activateGroup(java.lang.Long groupID)
          Ustawia grupie subskrybentów status [A]ctive.
 void activateSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
          Ustawia subskrybentowi status [A]ctive.
 void activateSubscriber(java.lang.Long subscriberID, java.lang.String activationKey)
          Ustawia subskrybentowi status [A]ctive.
 void blockGroup(java.lang.Long groupID)
          Ustawia grupie subskrybentów status [B]locked.
 void blockSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
          Ustawia subskrybentowi status [B]locked.
 java.lang.Long createGroup(java.lang.String name)
          Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie.
 java.lang.Long createGroup(java.lang.String name, java.lang.Long templateID, java.lang.String status)
          Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie, przypisuje jej podany szablon i status.
 java.lang.Long createMessage(java.lang.String sender, java.lang.String title, java.lang.String content, java.lang.Object[] groupIDs)
          Tworzy nową wiadomość (w formacie tekstowym) do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.
 java.lang.Long createMessage(java.lang.String sender, java.lang.String title, java.lang.String contentTEXT, java.lang.String contentHTML, java.lang.Object[] groupIDs, java.lang.Long templateID)
          Tworzy nową wiadomość do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.
 java.lang.Long createSubscriber(java.lang.String emailAddress, java.lang.String firstName, java.lang.String lastName, java.lang.String company, java.lang.String phoneNumber, java.lang.String activationKey)
          Tworzy subskrybenta.
 java.lang.Long createSubscriber(java.lang.String emailAddress, java.lang.String firstName, java.lang.String lastName, java.lang.String company, java.lang.String phoneNumber, java.lang.String fax, java.lang.String address, java.lang.String city, java.lang.String postalCode, java.lang.String country, java.lang.String type, java.lang.String contentFormat, java.lang.String activationKey, java.lang.Long branchID)
          Tworzy subskrybenta.
 void deleteGroup(java.lang.Long groupID)
          Kasuje grupę subskrybentów.
 void deleteMessage(java.lang.Long messageID)
          Kasuje wiadomoœć.
 void deleteSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
          Kasuje subskrybenta.
 java.lang.String generateLink(java.lang.String code, java.lang.String params)
          Deprecated. Replaced by #Page.url(String, String). Tworzy link z sumą kontrolną do wskazanej strony z podanymi parametrami.
 java.lang.Object[] getGroup(java.lang.Long groupID)
          Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID].
 java.lang.Object[] getGroup(java.lang.String groupName)
          Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID].
 java.util.LinkedList getGroups()
          Zwraca listę grup subskrybentów.
 java.lang.Object[] getMessage(java.lang.Long messageID)
          Zwraca wiadomość o podanym identyfikatorze z wartościami pól: [ID,STATUS,CREATED_DATE,SENDER,TITLE,CONTENT,CONTENT_HTML,RAW_CONTENT,RAW_CONTENT_HTML].
 java.util.LinkedList getMessageDetails(java.lang.Long messageID)
          Zwraca listę szczegółów związanych z aktualnym stanem wysyłki danej wiadomości.
 java.util.LinkedList getMessageGroups(java.lang.Long messageID)
          Zwraca listę grup do jakich ma być rozesłana dana wiadomość.
 java.util.LinkedList getMessages(java.lang.Long groupID)
          Zwraca wiadomości przypisane do podanej grupy.
 java.util.LinkedList getMessages(java.lang.String statuses)
          Zwraca wiadomości o wybranych statusach.
 java.lang.String getMessageStatus(java.lang.Long messageID)
          Zwraca status wiadomości o podanym identyfikatorze.
 java.util.LinkedList getSubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID)
          Zwraca listę aktywnych grup przypisanych do podanego subskrybenta.
 java.lang.Object[] getSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
          Zwraca dane subskrybenta w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME,LAST_NAME,COMPANY,PHONE_NUMBER ,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID].
 java.util.LinkedList getSubscribers()
          Zwraca listę subskrybentów.
 java.util.LinkedList getSubscribersInGroup(java.lang.Long groupID)
          Zwraca listę subskrybentów w danej grupie.
 java.util.LinkedList getSubscribersNotInGroup(java.lang.Long groupID)
          Zwraca listę subskrybentów NIE przypisanych do podanej grupy.
 java.util.LinkedList getUnsubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID)
          Zwraca listę aktywnych grup NIE przypisanych do podanego subskrybenta.
 java.lang.String getVersion()
          Returns the module version
 void resendMessage(java.lang.Long messageID, java.lang.String login, java.lang.String password)
          Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend).
 void resendMessage(java.lang.Long messageID, java.lang.String login, java.lang.String password, java.lang.String listenerObjectCode)
          Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend).
 void resumeSending(java.lang.Long messageID, java.lang.String login, java.lang.String password)
          Wznowienie wysyłania podanej wysyłki.
 void sendMessage(java.lang.Long messageID, java.lang.String login, java.lang.String password)
          Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości.
 void sendMessage(java.lang.Long messageID, java.lang.String login, java.lang.String password, java.lang.String listenerObjectCode)
          Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości.
 void setSubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID, java.lang.Object[] groupIDs)
          Przypisuje subskrybenta do podanych grup z jednoczesnym skasowaniem dowiązań do innych grup.
 void subscribeGroup(java.lang.Long subscriberID, java.lang.Long groupID)
          Przypisuje subskrybenta do podanej grupy.
 void suspendSending(java.lang.Long messageID)
          Zatrzymuje rozsyłanie podanej wiadomości.
 void unsubscribeGroup(java.lang.Long subscriberID, java.lang.Long groupID)
          Wypisuje subskrybenta z podanej grupy.
 void updateGroup(java.lang.Long groupID, java.lang.String groupName)
          Aktualizuje dane grupy.
 void updateGroup(java.lang.Long groupID, java.lang.String groupName, java.lang.Long templateID)
          Aktualizuje dane grupy.
 void updateMessage(java.lang.Long messageID, java.lang.String sender, java.lang.String title, java.lang.String contentTEXT, java.lang.String contentHTML, java.lang.Long templateID)
          Aktualizuje dane wiadomości.
 void updateSubscriber(java.lang.Long subscriberID, java.lang.String emailAddress, java.lang.String firstName, java.lang.String lastName, java.lang.String company, java.lang.String phoneNumber, java.lang.String activationKey)
          Aktualizuje dane subskrybenta.
 void updateSubscriber(java.lang.Long subscriberID, java.lang.String emailAddress, java.lang.String firstName, java.lang.String lastName, java.lang.String company, java.lang.String phoneNumber, java.lang.String fax, java.lang.String address, java.lang.String city, java.lang.String postalCode, java.lang.String country, java.lang.String type, java.lang.String contentFormat, java.lang.String activationKey, java.lang.Long branchID)
          Aktualizuje dane subskrybenta.
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

PARAM_CMS_NEWSLETTER_HOST

public static final java.lang.String PARAM_CMS_NEWSLETTER_HOST
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Newsletter

public Newsletter(palio.Instance instance,
         java.util.Properties parameters)
      throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Description copied from class: palio.modules.core.Module
Returns the module version

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

createSubscriber

public java.lang.Long createSubscriber(java.lang.String emailAddress,
                    java.lang.String firstName,
                    java.lang.String lastName,
                    java.lang.String company,
                    java.lang.String phoneNumber,
                    java.lang.String activationKey)
                throws palio.PalioException
Tworzy subskrybenta. Wymagany jest tylko adres email. Wiadomości będą wysylane w formacie tekstowym.

Throws:
palio.PalioException

createSubscriber

public java.lang.Long createSubscriber(java.lang.String emailAddress,
                    java.lang.String firstName,
                    java.lang.String lastName,
                    java.lang.String company,
                    java.lang.String phoneNumber,
                    java.lang.String fax,
                    java.lang.String address,
                    java.lang.String city,
                    java.lang.String postalCode,
                    java.lang.String country,
                    java.lang.String type,
                    java.lang.String contentFormat,
                    java.lang.String activationKey,
                    java.lang.Long branchID)
                throws palio.PalioException
Tworzy subskrybenta. Wymagany jest jedynie adres email.

Throws:
palio.PalioException

updateSubscriber

public void updateSubscriber(java.lang.Long subscriberID,
               java.lang.String emailAddress,
               java.lang.String firstName,
               java.lang.String lastName,
               java.lang.String company,
               java.lang.String phoneNumber,
               java.lang.String activationKey)
           throws palio.PalioException
Aktualizuje dane subskrybenta. Wymagany jest jedynie adres email, oraz ID subskrybenta.

Throws:
palio.PalioException

updateSubscriber

public void updateSubscriber(java.lang.Long subscriberID,
               java.lang.String emailAddress,
               java.lang.String firstName,
               java.lang.String lastName,
               java.lang.String company,
               java.lang.String phoneNumber,
               java.lang.String fax,
               java.lang.String address,
               java.lang.String city,
               java.lang.String postalCode,
               java.lang.String country,
               java.lang.String type,
               java.lang.String contentFormat,
               java.lang.String activationKey,
               java.lang.Long branchID)
           throws palio.PalioException
Aktualizuje dane subskrybenta. Wymagany jest jedynie adres email, oraz ID subskrybenta.

Throws:
palio.PalioException

activateSubscriber

public void activateSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
            throws palio.PalioException
Ustawia subskrybentowi status [A]ctive.

Throws:
palio.PalioException

activateSubscriber

public void activateSubscriber(java.lang.Long subscriberID,
                java.lang.String activationKey)
            throws palio.PalioException
Ustawia subskrybentowi status [A]ctive. Metoda sprawdza klucz aktywacyjny. W przypadku gdy podany klucz nie zgadza się z kluczem z bazy, użytkownik nie zostaje aktywowany.

Throws:
palio.PalioException

blockSubscriber

public void blockSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
           throws palio.PalioException
Ustawia subskrybentowi status [B]locked. Do odblokowywania służy funkcja activateSubscriber(java.lang.Long).

Throws:
palio.PalioException

deleteSubscriber

public void deleteSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
           throws palio.PalioException
Kasuje subskrybenta.

Throws:
palio.PalioException

getSubscriber

public java.lang.Object[] getSubscriber(java.lang.Long subscriberID)
                 throws palio.PalioException
Zwraca dane subskrybenta w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME,LAST_NAME,COMPANY,PHONE_NUMBER ,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

getSubscribers

public java.util.LinkedList getSubscribers()
                  throws palio.PalioException
Zwraca listę subskrybentów. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME,LAST_NAME ,COMPANY,PHONE_NUMBER,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

getSubscribersInGroup

public java.util.LinkedList getSubscribersInGroup(java.lang.Long groupID)
                      throws palio.PalioException
Zwraca listę subskrybentów w danej grupie. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME ,LAST_NAME,COMPANY,PHONE_NUMBER,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

getSubscribersNotInGroup

public java.util.LinkedList getSubscribersNotInGroup(java.lang.Long groupID)
                       throws palio.PalioException
Zwraca listę subskrybentów NIE przypisanych do podanej grupy. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,ACTIVATION_KEY ,EMAIL_ADDRESS,FIRST_NAME,LAST_NAME,COMPANY,PHONE_NUMBER,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,FAX,ADDRESS,CITY,COUNTRY,POSTAL_CODE ,TYPE,CONTENT_FORMAT,BRANCH_ID]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

createGroup

public java.lang.Long createGroup(java.lang.String name)
              throws palio.PalioException
Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie.

Throws:
palio.PalioException

createGroup

public java.lang.Long createGroup(java.lang.String name,
                 java.lang.Long templateID,
                 java.lang.String status)
              throws palio.PalioException
Tworzy grupę subskrybentów o podanej nazwie, przypisuje jej podany szablon i status.

Throws:
palio.PalioException

updateGroup

public void updateGroup(java.lang.Long groupID,
            java.lang.String groupName)
         throws palio.PalioException
Aktualizuje dane grupy.

Throws:
palio.PalioException

updateGroup

public void updateGroup(java.lang.Long groupID,
            java.lang.String groupName,
            java.lang.Long templateID)
         throws palio.PalioException
Aktualizuje dane grupy.

Throws:
palio.PalioException

deleteGroup

public void deleteGroup(java.lang.Long groupID)
         throws palio.PalioException
Kasuje grupę subskrybentów.

Throws:
palio.PalioException

activateGroup

public void activateGroup(java.lang.Long groupID)
          throws palio.PalioException
Ustawia grupie subskrybentów status [A]ctive.

Throws:
palio.PalioException

blockGroup

public void blockGroup(java.lang.Long groupID)
        throws palio.PalioException
Ustawia grupie subskrybentów status [B]locked. Do odblokowywania służy funkcja activateGroup(java.lang.Long).

Throws:
palio.PalioException

getGroup

public java.lang.Object[] getGroup(java.lang.Long groupID)
              throws palio.PalioException
Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID]. Statusy: [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

getGroup

public java.lang.Object[] getGroup(java.lang.String groupName)
              throws palio.PalioException
Zwraca dane grupy subskrybentów w postaci tablicy z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID]. Statusy: [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

getGroups

public java.util.LinkedList getGroups()
                throws palio.PalioException
Zwraca listę grup subskrybentów. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,NAME,CREATED_DATE,BLOCKED_DATE,TEMPLATE_ID]. Statusy: [A]ctive, [B]Blocked.

Throws:
palio.PalioException

subscribeGroup

public void subscribeGroup(java.lang.Long subscriberID,
              java.lang.Long groupID)
          throws palio.PalioException
Przypisuje subskrybenta do podanej grupy.

Throws:
palio.PalioException

unsubscribeGroup

public void unsubscribeGroup(java.lang.Long subscriberID,
               java.lang.Long groupID)
           throws palio.PalioException
Wypisuje subskrybenta z podanej grupy.

Throws:
palio.PalioException

setSubscribedGroups

public void setSubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID,
                java.lang.Object[] groupIDs)
             throws palio.PalioException
Przypisuje subskrybenta do podanych grup z jednoczesnym skasowaniem dowiązań do innych grup.

Throws:
palio.PalioException

getSubscribedGroups

public java.util.LinkedList getSubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID)
                     throws palio.PalioException
Zwraca listę aktywnych grup przypisanych do podanego subskrybenta. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,NAME].

Throws:
palio.PalioException

getUnsubscribedGroups

public java.util.LinkedList getUnsubscribedGroups(java.lang.Long subscriberID)
                      throws palio.PalioException
Zwraca listę aktywnych grup NIE przypisanych do podanego subskrybenta. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,NAME].

Throws:
palio.PalioException

createMessage

public java.lang.Long createMessage(java.lang.String sender,
                  java.lang.String title,
                  java.lang.String contentTEXT,
                  java.lang.String contentHTML,
                  java.lang.Object[] groupIDs,
                  java.lang.Long templateID)
               throws palio.PalioException
Tworzy nową wiadomość do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.

Throws:
palio.PalioException

createMessage

public java.lang.Long createMessage(java.lang.String sender,
                  java.lang.String title,
                  java.lang.String content,
                  java.lang.Object[] groupIDs)
               throws palio.PalioException
Tworzy nową wiadomość (w formacie tekstowym) do rozesłania do subskrybentów w podanych grupach.

Throws:
palio.PalioException

updateMessage

public void updateMessage(java.lang.Long messageID,
             java.lang.String sender,
             java.lang.String title,
             java.lang.String contentTEXT,
             java.lang.String contentHTML,
             java.lang.Long templateID)
          throws palio.PalioException
Aktualizuje dane wiadomości. Działa tylko na wiadomości o statusie [C]reated.

Throws:
palio.PalioException

getMessages

public java.util.LinkedList getMessages(java.lang.String statuses)
                 throws palio.PalioException
Zwraca wiadomości o wybranych statusach. Przykład wywołania: getMessages("FE"). Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,CREATED_DATE,SENDER,TITLE,CONTENT,CONTENT_HTML,RAW_CONTENT,RAW_CONTENT_HTML]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked, [F]inished, [E]rror.

Throws:
palio.PalioException

getMessages

public java.util.LinkedList getMessages(java.lang.Long groupID)
                 throws palio.PalioException
Zwraca wiadomości przypisane do podanej grupy. Każdy element listy to tablica z wartościami pól: [ID,STATUS,CREATED_DATE,SENDER,TITLE,CONTENT,CONTENT_HTML,RAW_CONTENT,RAW_CONTENT_HTML]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked, [F]inished, [E]rror.

Throws:
palio.PalioException

getMessage

public java.lang.Object[] getMessage(java.lang.Long messageID)
               throws palio.PalioException
Zwraca wiadomość o podanym identyfikatorze z wartościami pól: [ID,STATUS,CREATED_DATE,SENDER,TITLE,CONTENT,CONTENT_HTML,RAW_CONTENT,RAW_CONTENT_HTML]. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked, [F]inished, [E]rror.

Throws:
palio.PalioException

getMessageStatus

public java.lang.String getMessageStatus(java.lang.Long messageID)
                 throws palio.PalioException
Zwraca status wiadomości o podanym identyfikatorze. Statusy: [C]reated, [A]ctive, [B]Blocked, [F]inished, [E]rror.

Throws:
palio.PalioException

getMessageGroups

public java.util.LinkedList getMessageGroups(java.lang.Long messageID)
                   throws palio.PalioException
Zwraca listę grup do jakich ma być rozesłana dana wiadomość. Każdy element listy to tablica [ID, NAME].

Throws:
palio.PalioException

getMessageDetails

public java.util.LinkedList getMessageDetails(java.lang.Long messageID)
                    throws palio.PalioException
Zwraca listę szczegółów związanych z aktualnym stanem wysyłki danej wiadomości. Lista zawiera elementy: [ID_SUBSKRYBENTA,STATUS,SENT_DATE,MESSAGE]. Statusy: [A]ctive, [F]inished, [E]rror. SENT_DATE jest ustawiane gdy STATUS=F, MESSAGE jest ustawiane gdy STATUS=E.

Throws:
palio.PalioException

sendMessage

public void sendMessage(java.lang.Long messageID,
            java.lang.String login,
            java.lang.String password)
         throws palio.PalioException,
            MessagingException,
            java.io.UnsupportedEncodingException
Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości. Tworzony jest nowy wątek, który roześle wiadomość. Aby sprawdzić w jakim stanie jest wysyłka wiadomości należy odczytać jej status.

Throws:
palio.PalioException
MessagingException
java.io.UnsupportedEncodingException

sendMessage

public void sendMessage(java.lang.Long messageID,
            java.lang.String login,
            java.lang.String password,
            java.lang.String listenerObjectCode)
         throws palio.PalioException,
            MessagingException,
            java.io.UnsupportedEncodingException
Inicjuje wysyłkę nowo stworzonej wiadomości. Tworzony jest nowy wątek, który roześle wiadomość. Aby sprawdzić w jakim stanie jest wysyłka wiadomości należy odczytać jej status.

Throws:
palio.PalioException
MessagingException
java.io.UnsupportedEncodingException

suspendSending

public void suspendSending(java.lang.Long messageID)
          throws palio.PalioException
Zatrzymuje rozsyłanie podanej wiadomości. Wznowić wysyłanie można poprzez wywołanie metody resumeSending(Long, String, String)

Throws:
palio.PalioException

resumeSending

public void resumeSending(java.lang.Long messageID,
             java.lang.String login,
             java.lang.String password)
          throws palio.PalioException,
             MessagingException,
             java.io.UnsupportedEncodingException
Wznowienie wysyłania podanej wysyłki. Podany login i hasło zostaną wykorzystane, jeśli obiekt MessageSender nie istniał dla danej wysyłki.

Throws:
palio.PalioException
MessagingException
java.io.UnsupportedEncodingException

resendMessage

public void resendMessage(java.lang.Long messageID,
             java.lang.String login,
             java.lang.String password)
          throws palio.PalioException,
             MessagingException,
             java.io.UnsupportedEncodingException
Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend). Tworzony jest nowy wątek, który roześle wiadomość. Aby sprawdzić w jakim stanie jest wysyłka wiadomości należy odczytać jej status.

Throws:
palio.PalioException
MessagingException
java.io.UnsupportedEncodingException

resendMessage

public void resendMessage(java.lang.Long messageID,
             java.lang.String login,
             java.lang.String password,
             java.lang.String listenerObjectCode)
          throws palio.PalioException,
             MessagingException,
             java.io.UnsupportedEncodingException
Inicjuje wysyłkę wiadomości do ponownego wysłania (resend). Tworzony jest nowy wątek, który roześle wiadomość. Aby sprawdzić w jakim stanie jest wysyłka wiadomości należy odczytać jej status.

Throws:
palio.PalioException
MessagingException
java.io.UnsupportedEncodingException

deleteMessage

public void deleteMessage(java.lang.Long messageID)
          throws palio.PalioException
Kasuje wiadomoœć.

Throws:
palio.PalioException

generateLink

@Deprecated
public java.lang.String generateLink(java.lang.String code,
                        java.lang.String params)
               throws palio.PalioException
Deprecated. Replaced by #Page.url(String, String). Tworzy link z sumą kontrolną do wskazanej strony z podanymi parametrami.

Parameters:
code - - kod do strony, do której się odnosi link
params - - dodatkowe parametry
Throws:
palio.PalioException
See Also:
#Page.url(String, String)