palio.modules
Class Mth

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Mth
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Mth
extends palio.modules.core.Module

Moduł udostępnia podstawowe operacje matematyczne.

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
1.4.0
Author:
Krzysztof Synowiec (ksynowiec@torn.com.pl), Krzysztof Madyniak (kmadyniak@torn.com.pl)

Field Summary
static palio.modules.mth.Generator generator
          ogólnodostępny generator
static java.math.BigDecimal ZeroBigDecimal
           
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Mth(palio.Instance instance, java.util.Properties parameters)
           
 
Method Summary
static java.math.BigDecimal abs(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.
static java.lang.Number abs(java.lang.Number val)
          Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.
 java.math.BigDecimal acos(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość arcus cosisusa od danej liczby.
static java.math.BigDecimal add(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
static java.math.BigDecimal add(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
static java.util.Date add(java.util.Date date, java.lang.Long seconds)
          Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
static java.math.BigDecimal add(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
static java.util.Date add(java.lang.Long seconds, java.util.Date date)
          Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
static java.lang.Long add(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
static void addSelf(java.lang.String paramName, java.math.BigDecimal number)
          Do wartości parametru paramName dodaje wartość number.
static void addSelf(java.lang.String paramName, java.lang.Long number)
          Do wartości parametru paramName dodaje wartość number.
 java.math.BigDecimal asin(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość arcus sisus od danej liczby.
 java.math.BigDecimal atan(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość arcus tangens od danej liczby.
static java.lang.Long ceil(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca zaokrągloną w górę wartość parametru.
 java.math.BigDecimal cos(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość cosisusa od danej liczby.
static void decrement(java.lang.String paramName)
          Zmniejsza wartość parametru (element zerowy) o 1.
static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2, java.lang.Long scale)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2, java.lang.Long scale)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2, java.lang.Long scale)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2, java.lang.Long scale)
          Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
static java.lang.Long floor(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca zaokrągloną w dół wartość parametru.
static java.lang.String generate(java.lang.Long length)
          Generuje losowy ciąg cyfr.
static java.math.BigDecimal generateBigDecimal()
          Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z przedziału [0, 1).
static java.lang.Boolean generateBoolean()
          Generuje wartość pseudolosową typu Boolean.
static java.math.BigDecimal generateExponential(java.math.BigDecimal lambda)
          Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem wykładniczym.
static java.math.BigDecimal generateGaussian()
          Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem normalnym N(0,1) (Gaussa z wartością średnią 0 i odchyleniem standardowym 1).
static java.math.BigDecimal generateGaussian(java.math.BigDecimal mi, java.math.BigDecimal sigma)
          Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem Gaussa.
static java.lang.Long generateInt()
          Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^32 różnych wartości.
static java.lang.Long generateInt(java.lang.Long maxValue)
          Generuje wartość pseudolosową typu Long z przedziału [0, maxValue) (zero lub dodatnią nie większą niż maxValue i nie większą niż 2^31-1).
static java.lang.Long generateLong()
          Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^64 różnych wartości.
static java.lang.String getGeneratorName()
          Zwraca nazwę generatora liczb
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu
static void increment(java.lang.String paramName)
          Zwiększa wartość parametru (element zerowy) o 1.
static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2, java.lang.Long scale)
          Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
static java.math.BigDecimal multiply(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
static java.lang.Long multiply(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
static java.lang.Long pow(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Oblicza l1 do potęgi l2
static java.lang.Long remainder(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
static java.lang.Long remainder(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
static java.lang.Long remainder(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
static java.lang.Long remainder(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
static java.lang.Long round(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca zaokrągloną wartość parametru.
 java.math.BigDecimal sin(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość sisusa od danej liczby.
static java.math.BigDecimal sqrt(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z podanej liczby.
static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal number)
          Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
static java.lang.Long subtract(java.util.Date d1, java.util.Date d2)
          Zwraca różnicę dwóch dat w sekundach.
static java.util.Date subtract(java.util.Date date, java.lang.Long seconds)
          Zwraca datę date zmniejszoną o seconds sekund.
static java.lang.Long subtract(java.lang.Long number)
          Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
static java.math.BigDecimal subtract(java.lang.Long l1, java.math.BigDecimal l2)
          Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
static java.lang.Long subtract(java.lang.Long l1, java.lang.Long l2)
          Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
static void subtractSelf(java.lang.String paramName, java.math.BigDecimal number)
          Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number.
static void subtractSelf(java.lang.String paramName, java.lang.Long number)
          Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number.
 java.math.BigDecimal tan(java.math.BigDecimal val)
          Zwraca wartość tangens od danej liczby.
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

generator

public static palio.modules.mth.Generator generator
ogólnodostępny generator


ZeroBigDecimal

public static final java.math.BigDecimal ZeroBigDecimal
Constructor Detail

Mth

public Mth(palio.Instance instance,
      java.util.Properties parameters)
Parameters:
instance -
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module

increment

public static void increment(java.lang.String paramName)
Zwiększa wartość parametru (element zerowy) o 1. Typ elementu musi być Long.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $++(paramName)

Parameters:
paramName - nazwa parametru

decrement

public static void decrement(java.lang.String paramName)
Zmniejsza wartość parametru (element zerowy) o 1. Typ elementu musi być Long.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $--(paramName)

Parameters:
paramName - nazwa parametru

addSelf

public static void addSelf(java.lang.String paramName,
              java.lang.Long number)
Do wartości parametru paramName dodaje wartość number. Typ parametru musi być Long lub BigDecimal.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+=(paramName, value)

Parameters:
paramName - nazwa parametru
number - liczba

addSelf

public static void addSelf(java.lang.String paramName,
              java.math.BigDecimal number)
Do wartości parametru paramName dodaje wartość number. Typ parametru musi być BigDecimal.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+=(paramName, value)

Parameters:
paramName - nazwa parametru
number - liczba

subtractSelf

public static void subtractSelf(java.lang.String paramName,
                java.lang.Long number)
Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number. Typ parametru musi być Long lub BigDecimal.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-=(paramName, value)

Parameters:
paramName - nazwa parametru
number - liczba

subtractSelf

public static void subtractSelf(java.lang.String paramName,
                java.math.BigDecimal number)
Od wartości parametru paramName odejmuje wartość number. Typ parametru musi być BigDecimal.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-=(paramName, value)

Parameters:
paramName - nazwa parametru
number - liczba

subtract

public static java.lang.Long subtract(java.lang.Long number)
Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(number)

Parameters:
number - liczba

subtract

public static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal number)
Zmnienia znak liczby (z dodatniego na ujemny i odwrotnie).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(number)

Parameters:
number - liczba

add

public static java.lang.Long add(java.lang.Long l1,
                 java.lang.Long l2)
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

add

public static java.math.BigDecimal add(java.math.BigDecimal l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

add

public static java.math.BigDecimal add(java.math.BigDecimal l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

add

public static java.math.BigDecimal add(java.lang.Long l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Zwraca sumę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 + l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

add

public static java.util.Date add(java.util.Date date,
                 java.lang.Long seconds)
Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(date, seconds)

Parameters:
date - data
seconds - liczba sekund

add

public static java.util.Date add(java.lang.Long seconds,
                 java.util.Date date)
Zwraca datę date zwiększoną o seconds sekund.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $+(date, seconds)

Parameters:
seconds - liczba sekund
date - data

subtract

public static java.lang.Long subtract(java.lang.Long l1,
                   java.lang.Long l2)
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

subtract

public static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal l1,
                      java.math.BigDecimal l2)
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

subtract

public static java.math.BigDecimal subtract(java.math.BigDecimal l1,
                      java.lang.Long l2)
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

subtract

public static java.math.BigDecimal subtract(java.lang.Long l1,
                      java.math.BigDecimal l2)
Zwraca różnicę dwóch liczb: l1 i l2 (l1 - l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)
l2 - liczba (jeżeli null, podstawia 0)

subtract

public static java.lang.Long subtract(java.util.Date d1,
                   java.util.Date d2)
Zwraca różnicę dwóch dat w sekundach.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(d1, d2)

Parameters:
d1 - data
d2 - data

subtract

public static java.util.Date subtract(java.util.Date date,
                   java.lang.Long seconds)
Zwraca datę date zmniejszoną o seconds sekund.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $-(date, seconds)

Parameters:
date - data
seconds - liczba sekund

multiply

public static java.lang.Long multiply(java.lang.Long l1,
                   java.lang.Long l2)
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $*(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

multiply

public static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1,
                      java.math.BigDecimal l2)
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $*(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

multiply

public static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1,
                      java.math.BigDecimal l2,
                      java.lang.Long scale)
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $*(l1, l2, scale)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba
scale - ilość miejsc po przecinku

multiply

public static java.math.BigDecimal multiply(java.math.BigDecimal l1,
                      java.lang.Long l2)
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $*(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

multiply

public static java.math.BigDecimal multiply(java.lang.Long l1,
                      java.math.BigDecimal l2)
Zwraca iloczyn dwóch liczb: l1 i l2 (l1 * l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $*(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1,
                     java.lang.Long l2)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2) Wynik zostanie ustawiony zgodnie ze skalą l1.

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1,
                     java.lang.Long l2,
                     java.lang.Long scale)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2, scale)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba
scale - ilość miejsc po przecinku

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1,
                     java.math.BigDecimal l2)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1,
                     java.math.BigDecimal l2,
                     java.lang.Long scale)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2, scale)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba
scale - ilość miejsc po przecinku

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1,
                     java.lang.Long l2)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.math.BigDecimal l1,
                     java.lang.Long l2,
                     java.lang.Long scale)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2, scale)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba
scale - ilość miejsc po przecinku

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1,
                     java.math.BigDecimal l2)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

divide

public static java.math.BigDecimal divide(java.lang.Long l1,
                     java.math.BigDecimal l2,
                     java.lang.Long scale)
Zwraca iloraz dwóch liczb: l1 i l2 (l1 / l2) z określeniem skali (ilości miejsc po przecinku).
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $/(l1, l2, scale)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba
scale - ilość miejsc po przecinku

remainder

public static java.lang.Long remainder(java.lang.Long l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $%(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

remainder

public static java.lang.Long remainder(java.lang.Long l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $%(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

remainder

public static java.lang.Long remainder(java.math.BigDecimal l1,
                    java.lang.Long l2)
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $%(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

remainder

public static java.lang.Long remainder(java.math.BigDecimal l1,
                    java.math.BigDecimal l2)
Zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb: l1 i l2.
Tą samą funkcjonalność można uzyskać pisząć $%(l1, l2)

Parameters:
l1 - liczba
l2 - liczba

generateBoolean

public static java.lang.Boolean generateBoolean()
Generuje wartość pseudolosową typu Boolean.

Returns:
wartość losowa typu Boolean - true lub false z prawdopodobieństwem 50/50

generateInt

public static java.lang.Long generateInt()
Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^32 różnych wartości.

Returns:
liczba losowa całkowita o rozkładzie równomiernym w zakresie [-2^31, 2^31-1)

generateInt

public static java.lang.Long generateInt(java.lang.Long maxValue)
Generuje wartość pseudolosową typu Long z przedziału [0, maxValue) (zero lub dodatnią nie większą niż maxValue i nie większą niż 2^31-1).

Parameters:
maxValue - prawa granica przedziału wartości generowanych liczb (nie zawiera się w przedziale)
Returns:
liczba losowa całkowita o rozkładzie równomiernym w zakresie [0, n)

generateLong

public static java.lang.Long generateLong()
Generuje wartość pseudolosową typu Long ograniczoną do 2^64 różnych wartości.

Returns:
liczba losowa całkowita o rozkładzie równomiernym w zakresie [-2^63, 2^63-1)

generateBigDecimal

public static java.math.BigDecimal generateBigDecimal()
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z przedziału [0, 1).

Returns:
liczba losowa zmiennoprzecinkowa o rozkładzie równomiernym w zakresie [0, 1)

generateGaussian

public static java.math.BigDecimal generateGaussian()
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem normalnym N(0,1) (Gaussa z wartością średnią 0 i odchyleniem standardowym 1).

Returns:
liczba losowa zmiennoprzecinkowa o rozkładzie normalnym N(0,1) (oczywiście wartości nie są z przedziału [0,1) tylko (-nieskończoność, nieskończoność))

generateGaussian

public static java.math.BigDecimal generateGaussian(java.math.BigDecimal mi,
                          java.math.BigDecimal sigma)
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem Gaussa.

Parameters:
mi - wartość średnia
sigma - odchylenie standardowe
Returns:
liczba o rozkładzie Gaussa z wartością średnią mi i odchyleniem standardowym sigma

generateExponential

public static java.math.BigDecimal generateExponential(java.math.BigDecimal lambda)
Generuje wartość pseudolosową typu BigDecimal z rozkładem wykładniczym.

Parameters:
lambda - parametr rozkładu dla zapisu funkcji gęstości f(x)=lambda*exp(-lambda*x), wtedy lambda = częstotliwość zdarzeń w jednostce czasu, 1/lambda = średni czas pomiędzy zdarzeniami
Returns:
liczba o rozkładzie wykładniczym z zadanym parametrem

generate

public static java.lang.String generate(java.lang.Long length)
Generuje losowy ciąg cyfr.

Parameters:
length - długość wygenerowanego ciągu cyfr
Returns:
losowy ciąg cyfr

round

public static java.lang.Long round(java.math.BigDecimal val)
Zwraca zaokrągloną wartość parametru.

Parameters:
val - liczba do zaokrąglenia

ceil

public static java.lang.Long ceil(java.math.BigDecimal val)
Zwraca zaokrągloną w górę wartość parametru.

Parameters:
val - liczba do zaokrąglenia

floor

public static java.lang.Long floor(java.math.BigDecimal val)
Zwraca zaokrągloną w dół wartość parametru.

Parameters:
val - liczba do zaokrąglenia

pow

public static java.lang.Long pow(java.lang.Long l1,
                 java.lang.Long l2)
Oblicza l1 do potęgi l2

Parameters:
l1 -
l2 -

sqrt

public static java.math.BigDecimal sqrt(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z podanej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
pierwiastek kwadratowy argumentu
Since:
module 1.1.3, jPALIO 7.2.33

abs

public static java.math.BigDecimal abs(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.1.3, jPALIO 7.2.33

abs

public static java.lang.Number abs(java.lang.Number val)
Zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.1.3, jPALIO 7.4.107

sin

public java.math.BigDecimal sin(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość sisusa od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.35

cos

public java.math.BigDecimal cos(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość cosisusa od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.35

asin

public java.math.BigDecimal asin(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość arcus sisus od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.36

acos

public java.math.BigDecimal acos(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość arcus cosisusa od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.36

tan

public java.math.BigDecimal tan(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość tangens od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.36

atan

public java.math.BigDecimal atan(java.math.BigDecimal val)
Zwraca wartość arcus tangens od danej liczby.

Parameters:
val - argument
Returns:
moduł argumentu
Since:
module 1.3.0, jPALIO 7.4.36

getGeneratorName

public static java.lang.String getGeneratorName()
Zwraca nazwę generatora liczb