palio.modules
Class Lang

java.lang.Object
 extended by palio.modules.core.Module
   extended by palio.modules.Lang
All Implemented Interfaces:
palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys

public class Lang
extends palio.modules.core.Module

Moduł Lang wspomaga tworzenie portali wielojęzycznych.

Tłumaczenia pobierane są na podstawie trzech parametrów: kodu języka, kodu kategorii i klucza. W przypadku gdy dla danego języka, kategorii i klucza nie ma wpisu w bazie danych tłumaczeń, dodatkowo sprawdzany jest także wpis dla pustej kategorii. W ten sposób można realizować tłumaczenia globalne. Kategorie służą do grupowania tłumaczeń (np. wszystkie tłumaczenia na danej stronie mogą mieć taką samą kategorię).

Priorytety określenia języka:

Keszowanie jest realizowane za pomocą modułu Cache (nazwa kesza: module.lang.main).

Parametry konfiguracyjne modułu:

jPalio udostępnia operator $# wspierający moduł Lang. Operator ten jest odpowiednikiem metody getTranslation.

Format danych wejściowych/wyjściowych

kod kategorii klucz en pl
main.page title title tytuł
main.page name name nazwa
main.page description description opis
... ... ... ...

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio.

Version:
2.2.3
Author:
Arkadiusz Chrustowski (achrustowski@torn.com.pl), Krzysztof Madyniak (kmadyniak@torn.com.pl)

Field Summary
static java.lang.String CACHE_NAME
           
static java.lang.String CATEGORY_PARAM
           
static java.lang.String LANGUAGE_DEFAULT
           
static java.lang.String LANGUAGE_PARAM
           
 
Fields inherited from interface palio.modules.core.CurrentModuleDataKeys
DESIGNER_ACTIONS_BUFFER, HTML_FORM_BUILDER, HTML_MAP_BUILDER, HTML_MENU_BUILDER, HTML_TOOLTIPS_BUFFER, ITEXT_DOCUMENT, MAIL_MESSAGE, XLS_DOCUMENT, XML_DOCUMENT
 
Constructor Summary
Lang(palio.Instance instance, java.util.Properties params)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 java.lang.Long addLanguage(java.lang.String name)
          Deprecated.  
 java.lang.Long addLanguageIfNotExists(java.lang.String name)
          Add language if it not exists
 java.lang.Boolean categoryExists(java.lang.String categoryCode)
          Sprawdza czy istnieje w bazie danych kategoria o podanym kodzie.
 void clearTexts()
          Deprecated.  
 java.lang.String currentLanguage()
          Deprecated. 
 java.lang.Long deleteTranslation(java.lang.String key, java.lang.String category)
           
 byte[] exportTranslations()
          Exportuje tłumaczenia do pliku xls.
 java.util.List<java.lang.Object[]> findTranslations(java.lang.String languageCode, java.lang.String value, java.lang.Boolean ignoreCase)
          Wyszukuje tłumaczenia (kategoria + kod + tłumaczenie) dla których wartością jest podany tekst.
 java.lang.String get(java.lang.String name)
          Deprecated.  
 java.lang.String get(java.lang.String name, java.lang.Long languageId)
          Deprecated.  
 java.util.List<java.lang.Object[]> getAllTranslationsFromCategory(java.lang.String languageCode, java.lang.String categoryCode)
          Pobiera wszystkie tłumaczenia z danej kategorii i języka.
 java.util.List<java.lang.Object[]> getCategoryList()
          Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych kategorii.
 java.lang.String getCookieLanguageParamName()
          Returns cookie parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance
 java.util.List<java.lang.Object[]> getFilteredTranslations(java.lang.String key, java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> paramsTranslations)
          Get translation filtered by key and values (all params is treated as 'like %?
 java.lang.String getLanguage()
          Zwraca kod aktualnie używanego języka.
 java.lang.String getLanguageCode(java.lang.Long languageId)
          Zwraca kod języka przypisanego do podanego identyfikatora.
 java.util.List<java.lang.Object[]> getLanguageList()
          Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych języków.
 java.lang.String getLanguageName(java.lang.Long languageId)
          Zwraca nazwę języka o podanym id.
 java.lang.String getLanguageParamName()
          Returns global parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance
 java.lang.Long getNoSessionLanguage()
          Deprecated.  
 java.lang.String getText(java.lang.String name)
          Deprecated.  
 java.lang.String getText(java.lang.String name, java.lang.Long languageId)
          Deprecated.  
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key)
          Pobiera tłumaczenie.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.Object[] params)
          Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode)
          Pobiera tłumaczenie.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.Object[] params)
          Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.Object[] params, java.lang.String mode)
          Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.String languageCode)
          Pobiera tłumaczenie.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.String languageCode, java.lang.Object[] params)
          Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.String languageCode, java.lang.Object[] params, java.lang.String mode)
          Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów.
 java.lang.String getTranslation(java.lang.String key, java.lang.String categoryCode, java.lang.String languageCode, java.lang.String mode)
          Pobiera tłumaczenie.
 java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> getTranslationTable(java.lang.String category, java.lang.String key)
           
 java.lang.String getVersion()
          Zwraca numer wersji modułu.
 void importTranslations(byte[] input)
          Importuje tłumaczenia z pliku xls.
 void insertTranslation(java.lang.String key, java.lang.String languageCode, java.lang.String categoryCode, java.lang.String value)
          Wpisuje nowe tłumaczenie dla podanych parametrów dla nieistniejących tłumaczeń .
 void loadTexts()
          Deprecated.  
 void loadTexts(java.lang.Long languageId)
          Deprecated.  
 void lockLanguage(java.lang.Long languageId)
          Blokuje język o podanym id (ustawia status="L"), zablokowane języki nie są wczytywane przez loadTexts().
 java.lang.String setCookieLang(java.lang.String lang)
           
 void setCurrentPageCodeAsCurrentCategory()
          Deprecated. Proszę zaznaczyć pole we właściwościach strony w jDesigner.
 void setLanguage(java.lang.String code)
          Deprecated. use $session.setLocale(String) or $session.setLocaleThread(String)
 void setLanguageName(java.lang.Long languageId, java.lang.String name)
          Ustawia nazwę języka o podanym id.
 void setLanguageSession(java.lang.String code)
          Deprecated. use $session.setLocale(String)
 void setNoSessionLanguage(java.lang.Long languageId)
          Deprecated.  
 void setText(java.lang.String name, java.lang.Long languageId, java.lang.String value)
          Deprecated.  
 void setText(java.lang.String name, java.lang.String value)
          Deprecated.  
 void setTranslation(java.lang.String key, java.lang.String languageCode, java.lang.String categoryCode, java.lang.String value)
          Wpisuje nowe, lub aktualizuje istniejące tłumaczenie dla podanych parametrów.
 void unlockLanguage(java.lang.Long languageId)
          Odblokowuje język o podanym id (ustawia status="N").
 
Methods inherited from class palio.modules.core.Module
getConfigParam, getDescription, getModuleTranslation
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

LANGUAGE_DEFAULT

public static final java.lang.String LANGUAGE_DEFAULT
See Also:
Constant Field Values

LANGUAGE_PARAM

public static final java.lang.String LANGUAGE_PARAM
See Also:
Constant Field Values

CATEGORY_PARAM

public static final java.lang.String CATEGORY_PARAM
See Also:
Constant Field Values

CACHE_NAME

public static final java.lang.String CACHE_NAME
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Lang

public Lang(palio.Instance instance,
      java.util.Properties params)
   throws palio.PalioException
Konstruktor.

Parameters:
instance - instancja jPalio, w ramach której ma zostać utworzony obiekt modułu.
params - parametry przekazane do modułu
Throws:
palio.PalioException - błąd inicjalizowania modułu
Method Detail

getVersion

public java.lang.String getVersion()
Zwraca numer wersji modułu.

Specified by:
getVersion in class palio.modules.core.Module
Returns:
numer wersji modułu

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie.

Parameters:
key - klucz
Returns:
Jeżeli istnieje tłumaczenie dla podanego klucza to zwracane jest tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość languageCode#categoryCode#key.
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie.

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
Returns:
Jeżeli istnieje tłumaczenie dla podanego klucza to zwracane jest tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość languageCode#categoryCode#key.
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.String languageCode)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie.

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
languageCode - kod języka
Returns:
Przetłumaczony tekst
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.String languageCode,
                    java.lang.String mode)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie. Tryb działa określany jest następująco: - RETURN_NULL_IF_NOT_EXISTS - jeżeli tłumaczenie nie istenieje, zwraca null - INSERT_IF_NOT_EXISTS - jeżeli tłumaczenie nie istnieje, automatycznie jest generowane (wartość = klucz) - DEFAULT (lub null) - jeżeli tłumaczenie nie istnieje, zwraca następujący format kod_języka#kod_kategorii#klucz Uwaga! Metoda ta ignoruje konfigurację modułu (insertIfNotExists).

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
languageCode - kod języka
mode - tryb tłumaczenia (jak wyżej)
Returns:
Przetłumaczony tekst
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.Object[] params)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów. Przykład tłumaczenia do sformatowania: "{0} ma {1}". Przykład parametrów do podstawienia: ["Ala", "kota"]. Więcej informacji na temat formatowania w opisie klasy: MessageFormat.

Parameters:
key - klucz
params - wartości parametrów do podstawienia
Returns:
Jeżeli istnieje tłumaczenie dla podanego klucza to zwracane jest tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość languageCode#categoryCode#key.
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
2.0.5

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.Object[] params)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów. Przykład tłumaczenia do sformatowania: "{0} ma {1}". Przykład parametrów do podstawienia: ["Ala", "kota"]. Więcej informacji na temat formatowania w opisie klasy: MessageFormat.

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
params - wartości parametrów do podstawienia
Returns:
Jeżeli istnieje tłumaczenie dla podanego klucza to zwracane jest tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość languageCode#categoryCode#key.
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
2.0.5

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.Object[] params,
                    java.lang.String mode)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów. Przykład tłumaczenia do sformatowania: "{0} ma {1}". Przykład parametrów do podstawienia: ["Ala", "kota"]. Więcej informacji na temat formatowania w opisie klasy: MessageFormat.

Tryb działa określany jest następująco: - RETURN_NULL_IF_NOT_EXISTS - jeżeli tłumaczenie nie istenieje, zwraca null - INSERT_IF_NOT_EXISTS - jeżeli tłumaczenie nie istnieje, automatycznie jest generowane (wartość = klucz) - DEFAULT (lub null) - jeżeli tłumaczenie nie istnieje, zwraca następujący format kod_języka#kod_kategorii#klucz Uwaga! Metoda ta ignoruje konfigurację modułu (insertIfNotExists).

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
params - wartości parametrów do podstawienia
Returns:
Jeżeli istnieje tłumaczenie dla podanego klucza to zwracane jest tłumaczenie. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość languageCode#categoryCode#key.
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
2.0.8

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.String languageCode,
                    java.lang.Object[] params)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów. Przykład tłumaczenia do sformatowania: "{0} ma {1}". Przykład parametrów do podstawienia: ["Ala", "kota"]. Więcej informacji na temat formatowania w opisie klasy: MessageFormat.

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
languageCode - kod języka
params - wartości parametrów do podstawienia
Returns:
Przetłumaczony tekst
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
2.0.5

getTranslation

public java.lang.String getTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String categoryCode,
                    java.lang.String languageCode,
                    java.lang.Object[] params,
                    java.lang.String mode)
                throws palio.PalioException
Pobiera tłumaczenie i formatuje przez podstawienie parametrów. Przykład tłumaczenia do sformatowania: "{0} ma {1}". Przykład parametrów do podstawienia: ["Ala", "kota"]. Więcej informacji na temat formatowania w opisie klasy: MessageFormat.

Parameters:
key - klucz
categoryCode - kod kategorii
languageCode - kod języka
params - wartości parametrów do podstawienia
Returns:
Przetłumaczony tekst
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
2.0.8

setLanguage

@Deprecated
public void setLanguage(java.lang.String code)
         throws palio.PalioException
Deprecated. use $session.setLocale(String) or $session.setLocaleThread(String)

Ustawia kod aktualnie używanego języka.

Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.4.72

setLanguageSession

@Deprecated
public void setLanguageSession(java.lang.String code)
            throws palio.PalioException
Deprecated. use $session.setLocale(String)

Ustawia kod aktualnie używanego języka dla sesji. Jeśi sesja nie stanieje - tworzona jest anonimowa sesja.

Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.4.72

currentLanguage

@Deprecated
public java.lang.String currentLanguage()
                 throws palio.PalioException
Deprecated. 

Zwraca kod aktualnie używanego języka.

Returns:
kod języka
Throws:
palio.PalioException
Since:
2.0.7
See Also:
getLanguage()

getLanguage

public java.lang.String getLanguage()
               throws palio.PalioException
Zwraca kod aktualnie używanego języka.

Returns:
kod języka
Throws:
palio.PalioException
Since:
jPALIO 7.4.72

setCurrentPageCodeAsCurrentCategory

@Deprecated
public void setCurrentPageCodeAsCurrentCategory()
Deprecated. Proszę zaznaczyć pole we właściwościach strony w jDesigner.


importTranslations

public void importTranslations(byte[] input)
            throws palio.PalioException
Importuje tłumaczenia z pliku xls.

Parameters:
input - plik xls
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych lub błąd odczytu pliku XLS

exportTranslations

public byte[] exportTranslations()
             throws palio.PalioException
Exportuje tłumaczenia do pliku xls.

Returns:
Plik z tłumaczeniami
Throws:
palio.PalioException - Błąd eksportu do pliku XLS

setTranslation

public void setTranslation(java.lang.String key,
              java.lang.String languageCode,
              java.lang.String categoryCode,
              java.lang.String value)
          throws palio.PalioException
Wpisuje nowe, lub aktualizuje istniejące tłumaczenie dla podanych parametrów. Nowy wpis dodawany jest do kesza tłumaczeń. Jeżeli podany język nie istnieje, dodawany jest nowy język (nowy rekord w tabeli p_langs). Jeżeli podana kategoria nie istnieje, dodawana jest nowa kategoria (nowy rekord w tabeli p_lang_categories).

Parameters:
key - klucz
languageCode - kod języka
categoryCode - kod kategorii
value - tłumaczenie
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

insertTranslation

public void insertTranslation(java.lang.String key,
               java.lang.String languageCode,
               java.lang.String categoryCode,
               java.lang.String value)
            throws palio.PalioException
Wpisuje nowe tłumaczenie dla podanych parametrów dla nieistniejących tłumaczeń . Jeżeli dane tłumaczenie istnieje, to funkcja nic nie robi. Jeżeli podany język nie istnieje, dodawany jest nowy język (nowy rekord w tabeli p_langs). Jeżeli podana kategoria nie istnieje, dodawana jest nowa kategoria (nowy rekord w tabeli p_lang_categories).

Parameters:
key - klucz
languageCode - kod języka
categoryCode - kod kategorii
value - tłumaczenie
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych
Since:
jPALIO 7.0.14, module 2.0.10

categoryExists

public java.lang.Boolean categoryExists(java.lang.String categoryCode)
                 throws palio.PalioException
Sprawdza czy istnieje w bazie danych kategoria o podanym kodzie.

Parameters:
categoryCode - kod kategorii
Returns:
true - jeżeli kategoria istnieje, w przeciwnym razie: false
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getLanguageCode

public java.lang.String getLanguageCode(java.lang.Long languageId)
                 throws palio.PalioException
Zwraca kod języka przypisanego do podanego identyfikatora.

Parameters:
languageId - Identyfikator języka
Returns:
Kod języka
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getLanguageList

public java.util.List<java.lang.Object[]> getLanguageList()
                          throws palio.PalioException
Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych języków. Każdy język to tablica [ID, kod, nazwa].

Returns:
Lista języków
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
jPalio 7.0.0

getCategoryList

public java.util.List<java.lang.Object[]> getCategoryList()
                          throws palio.PalioException
Zwraca listę wszystkich zarejestrowanych kategorii. Każda kategoria to tablica [ID, kod].

Returns:
Lista kategorii
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
jPalio 7.0.1

findTranslations

public java.util.List<java.lang.Object[]> findTranslations(java.lang.String languageCode,
                              java.lang.String value,
                              java.lang.Boolean ignoreCase)
                          throws palio.PalioException
Wyszukuje tłumaczenia (kategoria + kod + tłumaczenie) dla których wartością jest podany tekst. Każda element to tablica [kategoria, kod, tłumaczenie].

Parameters:
languageCode - Kod języka
value - Przetłumaczony tekst
ignoreCase - czy pomijać przy wyszukiwaniu wielkość liter
Returns:
Lista tłumaczeń [kategoria, kod, tłumaczenie]
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
jPalio 7.0.1

getAllTranslationsFromCategory

public java.util.List<java.lang.Object[]> getAllTranslationsFromCategory(java.lang.String languageCode,
                                     java.lang.String categoryCode)
                                 throws palio.PalioException
Pobiera wszystkie tłumaczenia z danej kategorii i języka. Każda element to tablica [kategoria, kod, tłumaczenie].

Parameters:
languageCode - Kod języka
categoryCode - Kod kategorii
Returns:
Lista tłumaczeń [kategoria, kod, tłumaczenie]
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych
Since:
jPalio 7.0.2

getTranslationTable

public java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> getTranslationTable(java.lang.String category,
                                      java.lang.String key)
                                   throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException

lockLanguage

public void lockLanguage(java.lang.Long languageId)
         throws palio.PalioException
Blokuje język o podanym id (ustawia status="L"), zablokowane języki nie są wczytywane przez loadTexts().

Parameters:
languageId - - id języka do zablokowania
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

unlockLanguage

public void unlockLanguage(java.lang.Long languageId)
          throws palio.PalioException
Odblokowuje język o podanym id (ustawia status="N").

Parameters:
languageId - - id języka do odblokowania.
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

setNoSessionLanguage

@Deprecated
public void setNoSessionLanguage(java.lang.Long languageId)
Deprecated. 

Ustawia id domyślnego języka dla sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany (nie ma sesji).

Parameters:
languageId - - id domyślnego języka

getNoSessionLanguage

@Deprecated
public java.lang.Long getNoSessionLanguage()
Deprecated. 

Zwraca id domyślnego języka dla sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany (nie ma sesji).

Returns:
id domyślnego języka

addLanguage

@Deprecated
public java.lang.Long addLanguage(java.lang.String name)
              throws palio.PalioException
Deprecated. 

Dodaje język o podanej nazwie, zwraca id dodanego języka.

Parameters:
name - - nazwa języka
Returns:
id dodanego języka lub null jeśli nazwa=null
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

addLanguageIfNotExists

public java.lang.Long addLanguageIfNotExists(java.lang.String name)
                   throws palio.PalioException
Add language if it not exists

Parameters:
name - - nazwa języka
Returns:
id dodanego języka lub null jeśli nazwa=null
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

getLanguageName

public java.lang.String getLanguageName(java.lang.Long languageId)
                 throws palio.PalioException
Zwraca nazwę języka o podanym id.

Parameters:
languageId - - id języka
Returns:
nazawa języka o podanym id
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

setLanguageName

public void setLanguageName(java.lang.Long languageId,
              java.lang.String name)
           throws palio.PalioException
Ustawia nazwę języka o podanym id.

Parameters:
languageId - - id języka, którego nazwa ma być ustawiona
name - - nowa nazwa języka
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

getCookieLanguageParamName

public java.lang.String getCookieLanguageParamName()
Returns cookie parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance

Since:
module 2.0.11

setCookieLang

public java.lang.String setCookieLang(java.lang.String lang)

getLanguageParamName

public java.lang.String getLanguageParamName()
Returns global parameter name that stores a current language for a current jPALIO instance

Since:
module 2.0.11

clearTexts

@Deprecated
public void clearTexts()
Deprecated. 

Kasuje cache tłumaczeń.


loadTexts

@Deprecated
public void loadTexts()
        throws palio.PalioException
Deprecated. 

Kasuje cache tłumaczeń i ładuje wszystkie aktywne tłumaczenia z bazy do pamięci.

Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

loadTexts

@Deprecated
public void loadTexts(java.lang.Long languageId)
        throws palio.PalioException
Deprecated. 

Ładuje wszystkie tłumaczenia z bazy do pamięci dla podanego języka (bez kasowania cache'u - zaciągnięte teksty dla pozostałych języków pozostają).

Parameters:
languageId - - id języka, którego teksty mają zostać zaciągnięte
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getText

@Deprecated
public java.lang.String getText(java.lang.String name,
                      java.lang.Long languageId)
             throws palio.PalioException
Deprecated. 

Zwraca tekst o podanym kluczu w języku languageId. Jeżeli klucz nie zostanie znaleziony, to w zależności od zmiennej sesyjnej LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND zwracany jest null (gdy zmienna not null) lub nie znaleziony klucz (gdy zmienna null).

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
languageId - - id języka, w jakim ma zostać zwrócony tekst o podanym identyfikatorze
Returns:
tekst odpowiadający podanemu identyfikatorowi lub jeżeli nie znaleziono identyfikatora to albo identyfikator (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=null) albo null (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=not null)
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

getText

@Deprecated
public java.lang.String getText(java.lang.String name)
             throws palio.PalioException
Deprecated. 

Zwraca tekst o podanym kluczu w języku o id określonym zmienną sesyjną LANGUAGE_DEFAULT lub jeśli sesja nie istnieje ustawionym za pomocą funkcji setNoSessionLanguage(). Jeżeli w obiekcie jpalio zostanie ustawiony parametr o nazwe LANGAUGE_DEFAULT identyfikator języka zostanie określony wartością tego parametru.

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
Returns:
tekst odpowiadający podanemu identyfikatorowi lub jeżeli nie znaleziono identyfikatora to albo identyfikator (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=null) albo null (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=not null)
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

get

@Deprecated
public java.lang.String get(java.lang.String name)
           throws palio.PalioException
Deprecated. 

Zwraca tekst o podanym kluczu w języku o id określonym zmienną sesyjną LANGUAGE_DEFAULT lub jeżli sesja nie istnieje ustawionym za pomocą funkcji setNoSessionLanguage(), forma skrócona.

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
Returns:
tekst odpowiadający podanemu identyfikatorowi lub jeżeli nie znaleziono identyfikatora to albo identyfikator (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=null) albo null (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=not null)
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

get

@Deprecated
public java.lang.String get(java.lang.String name,
                    java.lang.Long languageId)
           throws palio.PalioException
Deprecated. 

Zwraca tekst o podanym kluczu w języku languageId, forma skrócona.

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
languageId - - id języka, w jakim ma zostać zwrócony tekst o podanym identyfikatorze
Returns:
tekst odpowiadający podanemu identyfikatorowi lub jeżeli nie znaleziono identyfikatora to albo identyfikator (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=null) albo null (gdy LANGUAGE_DONT_RETURN_NOT_FOUND=not null)
Throws:
palio.PalioException - Błąd odczytu z bazy danych

setText

@Deprecated
public void setText(java.lang.String name,
                java.lang.Long languageId,
                java.lang.String value)
       throws palio.PalioException
Deprecated. 

Dodaje tekst o podanym kluczu w języku languageId, zmienia zawartość bazy i cache.

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
languageId - - id języka
value - - tekst, jaki zostanie przypisany identyfikatorowi name w języku languageId
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

setText

@Deprecated
public void setText(java.lang.String name,
                java.lang.String value)
       throws palio.PalioException
Deprecated. 

Dodaje tekst o podanym kluczu w języku o id określonym zmienną sesyjną LANGUAGE_DEFAULT lub jeśli sesja nie istnieje ustawionym za pomocą funkcji setNoSessionLanguage().

Parameters:
name - - identyfikator tekstu
value - - tekst, jaki zostanie przypisany identyfikatorowi name w języku languageId
Throws:
palio.PalioException - Błąd zapisu do bazy danych

getFilteredTranslations

public java.util.List<java.lang.Object[]> getFilteredTranslations(java.lang.String key,
                                 java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> paramsTranslations)
                              throws palio.PalioException
Get translation filtered by key and values (all params is treated as 'like %?%')

Parameters:
key - key of translation
paramsTranslations - map (lang-> translation)
Returns:
List of translation (key, category, translation ...(ordered by lang.code name).
Throws:
palio.PalioException - Error while reading from data base
Since:
7.4

deleteTranslation

public java.lang.Long deleteTranslation(java.lang.String key,
                    java.lang.String category)
                 throws palio.PalioException
Throws:
palio.PalioException